Nieuw vanaf schooljaar 2015-2016 - III

I. Van toepassing op meerdere onderwijsniveaus | II. Enkel voor het Basisonderwijs | III. Enkel voor het Secundair onderwijs | IV. Enkel voor het Hoger onderwijs | V. Enkel voor het Deeltijds kunstonderwijs | VI. Enkel voor het Volwassenenonderwijs | VII. Enkel voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding

 

III. Enkel voor het Secundair onderwijs

 

Programmatie nieuw structuuronderdeel

Voor programmatie (= oprichting) van een nieuw structuuronderdeel in het voltijds gewoon secundair onderwijs wordt met 4 categorieën gewerkt:

 • vrije programmaties
 • programmaties met inruiloperatie
 • programmaties met goedkeuring van de Vlaamse Regering
 • niet-toegelaten programmaties.

Met het oog op de programmaties vanaf het schooljaar 2016-2017 is de lijst van vrije respectievelijk  niet-toegelaten programmaties bijgestuurd.

Binnen de eerste graad en op het niveau van de zevende leerjaren zijn meer structuuronderdelen vrij programmeerbaar. De redenen hiervoor zijn enerzijds het stijgend belang van STEM (science, technology, engineering and mathematics) binnen onderwijs en anderzijds de noodzakelijke haalbaarheid van oprichting en uitbouw van nieuwe scholen.

Ook de lijst van niet-programmeerbare structuuronderdelen werd uitgebreid in afwachting van de geplande modernisering van het secundair onderwijs en de actualisering van het studieaanbod die daar onderdeel van uitmaakt. 

Op het vlak van programmaties mits inruiloperatie of mits regeringsgoedkeuring wordt nog bekeken welke nieuwe (decretale) maatregelen opportuun zijn.

Hoe dan ook wordt er rekening mee gehouden dat schoolbesturen tijdig op de hoogte moeten zijn van bijgestuurde programmatieregels. Voor de programmaties per 1 september van een bepaald schooljaar vangt de voorbereiding (interne planificatie- en inspraakprocedures …) immers al aan bij het begin van het voorafgaand schooljaar.

 

Toelatingsklassenraad bij B- of C-attesten

Een leerling die in het voltijds secundair onderwijs een oriënteringsattest B of C heeft behaald omwille van tekorten, kan niet of enkel met beperkingen doorstromen naar het hoger leerjaar. Het is niet uitgesloten dat deze leerling nadien in een andere vorm van regulier onderwijs (volwassenenonderwijs, deeltijds onderwijs …) of via de examencommissie bepaalde opleidingsonderdelen met vrucht beëindigd. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het mogelijk dat de toelatingsklassenraad deze met vrucht gevolgde opleidingsonderdelen in beschouwing neemt om de leerling toch toe te laten tot een leerjaar/studierichting die in beginsel niet toegankelijk is omwille van het destijds behaalde B- of C-attest. De restricties die aan het B- of C-attest zijn verbonden, worden m.a.w. ongedaan gemaakt. Opdat deze beslissing weldoordacht en breed gedragen moet zijn, is vereist dat de klassenraad voltallig is samengesteld.

 

Organisatie van het schooljaar

De regelgeving op de organisatie van het schooljaar secundair onderwijs bepaalt dat gedurende een maximum aantal dagen de lessen kunnen worden geschorst omwille van leerlingenevaluatie. De dagen begrepen tussen het laatste examen in juni en het begin van de zomervakantie (1 juli) worden sowieso als evaluatiedagen beschouwd, wat ook de eventuele invulling van die dagen is. Vanaf het schooljaar 2015-2016 verandert deze regelgeving. Als op de dagen tussen het laatste examen en het begin van de vakantie onderwijsactiviteiten worden georganiseerd, dan gelden die dagen toch als lesdagen.
Die onderwijsactiviteit kan ook een leerlingenstage in een bedrijf of onderneming zijn. In dat geval kan de deliberatie over de leerling pas worden beëindigd na afloop van deze stage. Immers, stageresultaten moeten worden meegenomen in de klassenraadsbeslissing over het al dan niet geslaagd zijn.

 

Nieuwe vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen

Voor het schooljaar 2015-2016 worden nieuwe vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen ingevoerd in de tweede graad van alle studierichtingen KSO en TSO.

 

Nieuwe procedure ingebruikname nieuwe vestigingsplaatsen

Om de planlast voor de scholen te verminderen is er een nieuwe procedure rond  ingebruikname van nieuwe vestigingsplaatsen. De tot hiertoe bestaande aanvraag wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 vervangen door een melding. Dit betekent dat een school op elk moment van het schooljaar een nieuwe vestigingsplaats in gebruik kan nemen en dat de melding daarvan door het schoolbestuur bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten gebeurt uiterlijk op het tijdstip van de ingebruikname. Door deze melding, digitaal via een specifiek formulier, verklaart het schoolbestuur dat de nieuwe vestigingsplaats beantwoordt aan de decretale erkenningsvoorwaarde ‘veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid’.

 

Aanpassingen aan het voltijds secundair onderwijs ten gevolge van het M-decreet

Ten gevolge van het M-decreet zijn er een aantal aanpassingen aan het voltijds secundair onderwijs:

 • de mogelijkheid wordt voorzien dat ook leerlingen ingeschreven in de opleidingsvorm 4 een deel van de lessen kunnen bijwonen die worden gegeven in het gewoon secundair onderwijs;
 • het jaarlijks uitreiken van attesten van verworven bekwaamheden werd uitgebreid naar alle leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen (voorheen enkel ION-leerlingen);
 • de toelatingsvoorwaarden voor de leerlingen die overstappen van opleidingsvormen 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs naar het voltijds onderwijs zijn aangepast.

 

Geen hertelling bij oprichting van nieuw type in bestaande opleidingsvorm

In het schooljaar 2015-2016 zal er uitzonderlijk niet herteld worden op 1 oktober 2015 bij de oprichting van een nieuw type (bij een bestaande opleidingsvorm). In dit geval blijft de teldatum 1 februari 2015.

 

Verkennende trajecten Duaal leren (arbeidsmarktgerichte opleidingen TSO, BSO en Se-n-Se)

In het kader van de hervorming van Duaal Leren zullen er een aantal verkennende trajecten opgestart worden. Hierbij worden er vier sporen onderscheiden:

 1. Sleutelproject ‘Werkplek 21’: dit project wordt getrokken door SYNTRA Vlaanderen (gefinancierd door ESF) en focust op alles wat van de werkplek een kwalitatieve leeromgeving kan maken.
 2. Sleutelproject ‘Schoolbank op de werkplek’: dit project wordt getrokken vanuit het Beleidsdomein Onderwijs en zal in samenwerking met het Beleidsdomein Werk Vlaanderen-breed een traject duaal leren uitrollen in een aantal opleidingen;
 3. Spoor 3 heeft betrekking op de projecten die goedgekeurd worden binnen een ESF-oproep Duaal Leren. Het gaat hier om een open oproep waar alle betrokkenen projecten voor kunnen indienen. Ook omvat deze oproep een gesloten oproep voor SYNTRA Vlaanderen én het beleidsdomein Onderwijs om een lerend netwerk uit te werken. Het doel van dit lerend netwerk is om al de lessen uit de projecten te verzamelen;
 4. Binnen dit spoor passen de projecten die zonder bijkomende financiering van start kunnen gaan.

Sleutelprojecten 1 en 2 zullen vanaf 1 september van start gaan. De projecten uit Spoor 3 zullen op 1 november van start gaan. De projecten uit Spoor 4 kunnen op elk moment van start gaan.

 

Leren en werken (Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Er is een wijziging van de projecten die worden aangeboden binnen het kader van Leren en Werken:

 • in het kader van de gewijzigde ESF-financiering, zal de vergoeding voor jongeren in een brugproject worden aangepast naar een onkostenvergoeding van 1 euro per gepresteerd uur (voorheen:  3,40 euro per gepresteerd uur);
 • een nieuw project ‘intensieve begeleiding alternerend leren’ mikt op het verhogen van de kans op duurzame tewerkstelling door het aanbieden van een begeleidingstrajecten gedurende de eerste maanden van tewerkstelling.