Nieuw vanaf schooljaar 2015-2016 - II

I. Van toepassing op meerdere onderwijsniveaus | II. Enkel voor het Basisonderwijs | III. Enkel voor het Secundair onderwijs | IV. Enkel voor het Hoger onderwijs | V. Enkel voor het Deeltijds kunstonderwijs | VI. Enkel voor het Volwassenenonderwijs | VII. Enkel voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding

 

II. Enkel voor het Basisonderwijs

 

Verlenging mogelijkheid om lestijden kleuteronderwijs in uren kinderverzorging om te zetten

De arbeidsmarktprognoses voor het basisonderwijs geven een ernstig lerarentekort voor de komende schooljaren aan. Daarom wordt de mogelijkheid om lestijden kleuteronderwijs (basisomkadering, instaplestijden en capaciteitslestijden) om te zetten in uren kinderverzorging verlengd. Scholen die geen geschikte kleuteronderwijzer vinden, kunnen deze lestijden ook in het schooljaar 2015-2016 in uren kinderverzorging omzetten.

 

Aanpassing scherpe maximumfactuur in het basisonderwijs

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is er een aanpassing van de basisbedragen van de scherpe maximumfactuur in het basisonderwijs.  

De verschillende bedragen (op basis van de leeftijd van kleuters) worden voor alle kleuters gelijk getrokken naar 40 euro per kleuterklas. Kleuters van verschillende leeftijd kunnen immers in eenzelfde klasgroep zitten.

Voor het lager onderwijs wordt de scherpe maximumfactuur opgetrokken naar 80 euro per jaar.

In de indexformule wordt de referentieindex aangepast naar de gezondheidsindex van januari 2014.

De toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5 zorgt ervoor dat de bedragen van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2015 –2016 stijgen met 5 euro. Voor kleuters en leerlingen lager onderwijs geldt dus voor schooljaar 2015-2016 een maximumfactuur van respectievelijk 45 euro en 85 euro.

Het geïndexeerde bedrag voor de minder scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt (nog steeds) 410 euro.

 

Doorgeven van leerlingengegevens verplicht onderdeel van het schoolreglement

Sinds 1 september 2014 moeten scholen bij een schoolverandering gegevens m.b.t. een leerling aan elkaar doorgeven. Vanaf 1 september 2015 moeten de bepalingen m.b.t. het doorgeven van leerlingengegevens bij schoolverandering opgenomen worden in het schoolreglement in zowel het kleuter- en lager onderwijs (zoals reeds het geval was in het secundair onderwijs). Het schoolreglement moet vermelden dat bij schoolverandering leerlingengegevens worden overgedragen naar de nieuwe school tenzij, en voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt, de ouders zich daar expliciet tegen verzetten na op hun verzoek deze gegevens te hebben ingezien.

Ouders kunnen zich evenwel niet verzetten tegen de overdracht van een verslag of gemotiveerd verslag in het kader van het M-decreet (zie hoger).

 

Splitsing van het leergebied wereldoriëntatie

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is het leergebied wereldoriëntatie opgesplitst in de twee nieuwe leergebieden ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’. De ontwikkelingsdoelen en eindtermen wereldoriëntatie zijn eveneens over deze twee nieuwe leergebieden opgesplitst, maar zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

Deze maatregel vloeit voort uit het masterplan hervorming secundair onderwijs en kadert in de krachtlijn van het masterplan voor een sterker curriculum voor het basisonderwijs.

 

Getuigschrift basisonderwijs

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is er een gewijzigde norm voor de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs. De klassenraad oordeelt dan – zoals voorheen autonoom – of een leerling in voldoende mate ‘de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen’ bereikt heeft (voorheen: ‘de doelen uit het leerplan’).

In het kader van planlastvermindering moeten er geen afzonderlijke lijsten noch dossiers per leerling meer aangemaakt worden. Enkel de notulen van de klassenraad blijven behouden.

 

Nieuwe procedure bij ingebruikname nieuwe (tijdelijke) vestigingsplaatsen

Om de planlast voor de scholen te verminderen is er een nieuwe procedure om de ingebruikname van nieuwe vestigingsplaatsen mee te delen. Deze worden in de toekomst niet meer aangevraagd maar gemeld met een nieuw formulier. Dit geldt ook voor tijdelijke vestigingsplaatsen.

De onderwijsinspectie doet geen apart controlebezoek meer voor de oprichting van een (tijdelijke) vestigingsplaats. De controle hiervan wordt mee opgenomen in de doorlichtingsbezoeken.

Het schoolbestuur meldt aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (bevoegde schoolbeheerteam) ten laatste op 1 mei van het lopende schooljaar elke structuurwijziging (herstructurering, fusie, vrijwillige fusie) die ze in haar school of vestigingsplaats(en) vanaf het volgende schooljaar doorvoert. De ingebruikname van een tijdelijke vestigingsplaats wordt bij AgODi gemeld uiterlijk op het tijdstip van de ingebruikname.