Aanpassingen bekwaamheidsbewijzen en principes van vervangingen van het ondersteunend personeel van het (Bu)SO (nieuw vanaf 01/09/2015)

Verdere inlichtingen: werkstation 32
tel. 02/553 92 90 - 02/553 92 98 - 02/553 91 82

1. Inleiding

Met ingang van 1 september 2015 wijzigen de bekwaamheidsbewijzen voor een aanstelling in een ambt van het ondersteunend personeel en gelden nieuwe principes betreffende de vervanging van een personeelslid. Deze wijzigingen werden uitvoerig toegelicht in de omzendbrief van 17 augustus 2009: Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, met als referentie: PERS/2009/07.

Hierdoor worden de ambtscodes voor het ondersteunend personeel aangepast waardoor m.i.v. 1 september 2015 éénmalig een nieuwe zending moet gebeuren voor elk personeelslid van het  ondersteunend personeel, behalve voor de vast benoemde opvoeder die al voor 1 september 2015 de salarisschaal 106 (code 291) en voor de vast benoemde administratief medewerker die al voor 1 september 2015 de salarisschaal 106 (code 292) hadden. Ook voor het volume van de opdracht waarvoor het personeelslid een bonus/ terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP) heeft, is geen nieuwe zending nodig.

2. Praktische schikkingen

2.1. Vacante betrekkingen

Als een personeelslid wordt aangesteld in een vacante betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel geldt het volgende:

Titularis

Aanstelling

Salaris

Ambtscode

 

 

   63

Ten minste hoger secundair onderwijs

202

Administratief medewerker  :  code 310

Opvoeder : code 307

Ten minste bachelor

202

Ten minste master

202

 

 

  82

 

 

 

Ten minste bachelor

158

Administratief medewerker : code 309

Opvoeder : code 306

Ten minste master

158

120

 

 

 

 

 

 

Ten minste master

542

Administratief medewerker : code 308

Opvoeder : code 305

2.2. Niet-vacante betrekkingen

2.2.1. Als een personeelslid wordt aangesteld in een niet-vacante betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel als vervanger van de titularis van deze betrekking, mag de vervanger geen hogere salarisschaal hebben dan de titularis van de betrekking.

Titularis

Vervanging

Salaris

Ambtscode

  63

Ten minste hoger secundair onderwijs

 

  202

Administratief medewerker : code 310

Opvoeder : code 307

Ten minste bachelor

  202

Administratief medewerker : code 310

Opvoeder : code 307

Ten minste master

 

  202

Administratief medewerker : code 310

Opvoeder : code 307

 

   82

 

Ten minste hoger secundair onderwijs

 

  202

Administratief medewerker : code 310

Opvoeder : code 307

 

Ten minste bachelor

  158

Administratief medewerker : code 309

Opvoeder : code 306

Ten minste master

  158

Administratief medewerker : code 309

Opvoeder : code 306

   120

Ten minste hoger secundair onderwijs

 

  202

Administratief medewerker : code 310

Opvoeder : code 307

Ten minste bachelor

  158

Administratief medewerker : code 309

Opvoeder : code 306

Ten minste master

  542

Administratief medewerker : code 308

Opvoeder : code 305

Voorbeeld: Een vast benoemd administratief medewerker (63 punten ssc 202) neemt een dienstonderbreking (DO) voor een halve opdracht en wordt hierin vervangen door een administratief medewerker niveau bachelor.

Titularis

salarisschaal

DO

ATO 1

salarisschaal

63 punten

code 310

36/36

202

31,5 punten

 

18/36

31,5 punten

code 310

18/36

202

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 administratief medewerker ssc 202 (code 310) en  18/36 opdracht gebonden DO

Vervanger:

RL 1: 18/36 administratief medewerker ssc 202 (code 310)

2.2.2 Als een personeelslid wordt aangesteld in een niet-vacante betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel als vervanger van de titularis van deze betrekking, mag de vervanger geen hogere salarisschaal hebben dan de titularis van de betrekking, tenzij het schoolbestuur de puntenwaarde van de betrekking verhoogt.

Voorbeeld 1: Een vast benoemd administratief medewerker (63 punten ssc 202) neemt een dienstonderbreking (DO) voor zijn volledige opdracht en wordt vervangen door een bachelor.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1

DO ATO 2/4 –  ATO 1 vervanger

Resultaat

63 punten

code 310

36/36

63 punten

 

36/36

 82 punten

 code 309

 36/36

63ptn – 82ptn

- 19 ptn

Om de bachelor te kunnen bezoldigen aan ssc 158 (puntenwaarde 82) moet de school aan de betrekking 19 niet-aangewende punten toevoegen.

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 administratief medewerker ssc 202 (code 310) en  36/36 opdracht gebonden DO (of 36/36 RL 2: niet opdracht gebonden DO)

Vervanger:

RL 1: 36/36 administratief medewerker ssc 158 (code 309)

Voorbeeld 2: Een vast benoemd opvoeder (82 punten ssc 158) neemt een dienstonderbreking (DO) voor zijn volledige opdracht en wordt vervangen door een master.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger

Resultaat

82 punten

code 306

36/36

82 punten

 

36/36

120 punten

code 305

36/36

82ptn – 120 ptn

- 38 ptn

Om de master te kunnen betalen aan ssc 542 (puntenwaarde 120) moet de school aan de betrekking 38 niet-aangewende punten toevoegen.

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 158 (code 306) en  36/36 opdracht gebonden DO (of 36/36 RL 2: niet opdracht gebonden DO)

Vervanger:

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 542 (code 305)

Voorbeeld 3:

2 vast benoemde opvoeders (beiden 82 punten ssc 158) hebben elk een halftijdse loopbaanonderbreking.

- De school werft een tijdelijk personeelslid met een master diploma aan en wil dit personeelslid voor één van de vervangingsopdrachten op basis van zijn master diploma  bezoldigen.

Titularis

(ATO 2/ 4)

DO

ATO 1

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger 1

Resultaat

82 punten

code 306

36/36

41 punten

 

18/36

60 punten code 305

18/36

41 ptn – 60ptn

- 19 ptn

De school verhoogt tijdelijk de puntenwaarde van één van beide halftijdse betrekkingen tot 60 punten door 19 niet-aangewende punten aan de betrekking toe te voegen. De puntenwaarde van de betrekking van de vervanger bedraagt dan 60 punten. De vervanger wordt voor deze halftijdse opdracht bezoldigd aan salarisschaal 542.

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 158 (code 306) en  18/36 opdracht gebonden DO (halftijdse loopbaanonderbreking)

Vervanger 1:

RL 1: 18/36 opvoeder ssc 542 (code 305)

- De school verhoogt de puntenwaarde van de tweede halftijdse betrekking niet. Als het tijdelijk personeelslid met het diploma master de tweede halftijdse vervangingsopdracht uitoefent, gebeurt de bezoldiging aan de initiële puntenwaarde van de betrekking nl. aan salarisschaal 158

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1

DO ATO 2/4 - ATO 1 vervanger 1

Resultaat

82 punten

code 306

36/36

41 punten

 

18/36

41punten

code 306

18/36

41 ptn – 41 ptn

0 ptn

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 158 (code 306) en  18/36 opdracht gebonden DO (halftijdse loopbaanonderbreking)

Vervanger 1:

RL 1: 18/36 opvoeder ssc 158 (code 306)

De vervanger neemt op zijn beurt een halftijdse loopbaanonderbreking in de tweede halftijdse vervangingsopdracht

 

- De school stelt voor deze vervangingsopdracht een tijdelijk personeelslid aan met een diploma bachelor. De school hoeft geen punten bij te passen vermits de initiële puntenwaarde van de betrekking 82 punten bedraagt. De tweede vervanger wordt bezoldigd volgens zijn diploma van bachelor met salarisschaal 158.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1

Vervanger 1

DO

Vervanger 1

ATO 2/4

ATO 1

Vervanger 2

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger  1

+ DO vervanger 1 ATO 2/4 -

 ATO 1 vervanger 2

Resultaat

82ptn

Code 306

36/36

41 ptn

 

18/36

41ptn

Code 306

18/36

41 ptn

 

18/36

41 ptn

Code 306

18/36

(41-41) + (41-41)

 0 ptn

De zendingen gebeuren als volgt:

Vervanger 1 :

RL 1: 18/36 opvoeder ssc 158 (code 306) en 18/36 opdracht gebonden DO (halftijdse loopbaanonderbreking)

Vervanger 2:

RL 1: 18/36 opvoeder ssc 158 (code 306)

Voorbeeld 4:

1. Een vast benoemde opvoeder (63 punten ssc 202) neemt een TBSPA voor zijn volledige opdracht en wordt slechts vervangen voor 31,5 punten. De school houdt zo 31,5 niet-aangewende punten over.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1

DO ATO 2/4 -  ATO 1 vervanger

Resultaat

63 punten

Code 307

36/36

63 punten

 

36/36

31,5 punten

Code 307

18/36

63 ptn-31,5 ptn

+ 31,5 ptn (*)

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 202 (code 307) en  36/36 opdracht gebonden DO (TBS/PA)

Vervanger :

RL 1: 18/36 opvoeder ssc 202 (code 307)

2. In dezelfde school neemt een vast benoemde opvoeder(63 punten ssc 202) een dienstonderbreking (DO) voor een halve opdracht en wordt op zijn/haar beurt vervanger door een master.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger

Resultaat

63 punten

Code 307

36/36

31,5 punten

 

18/36

60 punten

Code 305

18/36

31,5 ptn - 60 ptn

- 28,5 ptn

De school verhoogt tijdelijk de puntenwaarde van de betrekking tot 60 punten.  Ze maakt hierbij gebruik van de niet-aangewende punten (*)

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis :

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 202 (code 307) en  18/36 opdracht gebonden DO

Vervanger :

RL 1: 18/36 opvoeder ssc 542  (code 305)

Voorbeeld 5: 

Een vast benoemde opvoeder (63 punten ssc 202) neemt een dienstonderbreking (DO) voor zijn volledige opdracht en wordt vervangen door een bachelor. Deze neemt op zijn beurt een dienstonderbreking (DO) voor ¼ van zijn opdracht en  wordt vervangen door een master.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1 vervanger 1

DO vervanger 1 ATO 2/4

ATO 1 vervanger 2

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger 1 + DO ATO 1 vervanger 1 ATO 2/4 – ATO 1 vervanger 2

Resultaat

63 punten

Code 307

36/36

63 punten

 

36/36

82 punten

Code 306

36/36

15,75 punten

 

9/36

30 punten Code 305

9/36

63 ptn-82 ptn + 15,75 ptn – 30 ptn

 -33,25 ptn

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 202 (code 307) en  36/36 opdracht gebonden DO (of 36/36 RL 2: niet opdracht gebonden DO)

Vervanger 1 :

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 158 (code 306) en 9/36 opdracht gebonden DO

Vervanger 2 :

RL 1: 9/36 opvoeder ssc 542 (code 305)

Voor de eerste vervanger moet de school 19 niet-aangewende punten bijpassen.  Van zodra de tweede vervanging start, dient ze in totaal 28,5 punten bij te passen.

Voorbeeld 6 : 

Een vast benoemd administratief medewerker (82 punten ssc 158) neemt een volledige dienstonderbreking (DO) en wordt vervangen door een personeelslid HSO.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger

Resultaat

82 punten

Code 309

36/36

82 punten

 

36/36

63 punten

Code 310

36/36

82 ptn – 63 ptn

0 ptn

De school moet geen niet-aangewende punten gebruiken omdat de  vervanger de salarisschaal 202 (HSO) heeft en dus lager is dan de salarisschaal 158 van de titularis (niveau bachelor).

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 administratief medewerker  ssc 158 (code 309) en 36/36 opdracht gebonden DO (of 36/36 RL 2: niet opdracht gebonden DO)

Vervanger:

RL 1: 36/36 administratief medewerker  ssc 202 (code 310)

Voorbeeld 7 : 

Een vast benoemd administratief medewerker met ssc 106 (82 punten) neemt een dienstonderbreking (DO) en wordt vervangen door een master.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger

Resultaat

82 punten

Code 292

36/36

82 punten

 

36/36

120 punten

Code 308

82ptn - 120ptn

- 38 ptn

Indien de school het betrokken personeelslid ssc 542 wenst toe te kennen dient zij 38 niet aangewende punten aan de betrekking toe te voegen. Indien ze in de onmogelijkheid is om hieraan tegemoet te komen moet de vervanger met ssc 158 worden aangesteld zodat de school geen punten moet bijpassen.

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 administratief medewerker  ssc 106 (code 292) en 36/36 opdracht gebonden DO (of 36/36 RL 2: niet opdracht gebonden DO)

Vervanger:

RL 1: 36/36 administratief medewerker  ssc 542 (code 308)

Voorbeeld 8 : 

Een vast benoemd opvoeder ssc 106 (82 punten)  neemt een halftijdse dienstonderbreking (DO) en wordt via TAO vervangen door een HSO.

Titularis

(ATO 2/4)

DO

ATO 1 vervanger (TAO)

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger

Resultaat

82 punten

Code 291

36/36

41 punten

18/36

41 ptn (TAO)

18/36

Code 291

41 ptn – 41 ptn

0 ptn

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 106 (code 291) en  18/36 opdracht gebonden DO

Vervanger :

RL 1: 18/36 opvoeder ssc 106  TAO (code 291)

De vervanger wordt op zijn beurt als titularis (ambt van opvoeder) in het verlof TAO vervangen door een bachelor.

Titularis

(ATO 2/4)

DO (verlof TAO)

ATO 1 vervanger

DO ATO 2/4 – ATO 1 vervanger

Resultaat

63 punten

Code 307

36/36

31,5 punten

18/36

41 ptn

18/36

Code 306

31,5 ptn – 41 ptn

- 9,5 ptn

Voor deze  tweede vervangingsopdracht moet de school 9,5 niet-aangewende punten bijpassen. 

De zendingen gebeuren als volgt:

Titularis:

RL 1: 36/36 opvoeder ssc 202 (code 307) en  18/36 opdracht gebonden DO

Vervanger :

RL 1: 18/36 opvoeder ssc 158  (code 306)

 

Het geheel over het gebruik van niet-aangewende punten vindt u in onderstaand schema.

GEBRUIK VAN NIET-AANGEWENDE PUNTEN

tit ATO 2/4

DO ATO 2/4

puntenwaarde vervanger 1

 ATO 1 vervanger 1

DO vervanger

1 ATO 2/4

puntenwaarde vervanger 2

ATO 1 vervanger 2

(DO ATO2/4-0)+ (DO ATO 2/4 -ATO 1 vervanger 1) + (DO vervanger 1 ATO 2/4 - ATO 1 vervanger 2)

resultaat

63

63

82

82

 

 

 

(63-82)+(0-0)

-19

63

63

82

82

15,75

82

20,5

(63-82)+(15,75-20,5)

-23,75

63

63

82

82

15,75

120

30

(63-82)+(15,75-30)

-33,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

82

63

63

 

 

 

(82-63)+(0-0)

0

82

41

63

31,5

 

 

 

(41-31,5)+(0-0)

0

82

82

63

63

41

120

60

(82-63) +(41-60)

-19

120

60

82

41

60

63

31,5

(60-41)+(60-31,5)

0

63

63

120

120

15,75

82

20,5

(63-120)+(15,75-20,5)

-61,75

82

82

63+120

31,5+60

41

82

41

(41-31,5)+(41-60)+(41-41)

-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

63

82

41

 

 

 

31,5+(31,5-41)+(0-0)

22

63

63

82

41

31,5

120

60

31,5+(31,5-41)+(31,5-60)

-6,5

82

82

63

31,5

41

120

60

41+(41-31,5)+(41-60)

22

er wordt alleen met de cursieve, vette cijfers gerekend

er wordt alleen met de
cursieve, vette cijfers gerekend

wanneer (deelbewerking) > 0
is resultaat ervan 0
behalve bij de onderstreepte bewerking

 

Resultaat: indien - : punten bijvoegen om het betrokken personeelslid aan zijn hoogste diploma te kunnen betalen

                indien + : resterende niet-aangewende punten voor vervangingen ondersteunend 
                              personeel