Nieuw vanaf schooljaar 2015-2016 - I

I. Van toepassing op meerdere onderwijsniveaus | II. Enkel voor het Basisonderwijs | III. Enkel voor het Secundair onderwijs | IV. Enkel voor het Hoger onderwijs | V. Enkel voor het Deeltijds kunstonderwijs | VI. Enkel voor het Volwassenenonderwijs | VII. Enkel voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding

 

I. Van toepassing op meerdere onderwijsniveau's

 

Vaste benoeming

(basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, Centra voor Leerlingenbegeleiding)

De vaste benoeming van leerkrachten en andere personeelsleden wordt vervroegd. Een vaste benoeming gaat vanaf nu in op 1 juli of op 1 oktober in plaats van op 1 januari.

1 juli wordt de datum waarop een schoolbestuur het gros van haar vaste benoemingen moet uitspreken. De tweede ingangsdatum van 1 oktober geeft aan een personeelslid de mogelijkheid om nog een vaste benoeming te bekomen, als dit personeelslid op 1 juli nog niet aan de benoemingsvoorwaarden voldoet of als het gaat om een betrekking die pas na 1 juli effectief vacant wordt (bijv. doordat een personeelslid op 1 september met pensioen gaat).

De nieuwe ingangsdata hebben ook gevolgen voor de voorwaarden waaraan een personeelslid moet voldoen. Zo moet een personeelslid o.m. op de vooravond van de vaste benoeming aangesteld zijn voor doorlopende duur (TADD). Voor een vaste benoeming die ingaat op 1 juli betekent dit vanaf nu dat het personeelslid TADD moet aangesteld zijn op 30 juni. Voor een benoeming die ingaat op 1 oktober betekent dit vanaf nu dat het personeelslid TADD moet aangesteld zijn op 30 september.

In het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs komen bij wijze van uitzondering ook betrekkingen die zijn ingericht met overgedragen uren in aanmerking voor vaste benoeming op 1 juli 2015.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wijzigt ook de procedure van vacantverklaring: een schoolbestuur moet alle betrekkingen die vacant zijn op 1 maart voor 1 april openbaar maken met het oog op vaste benoeming op 1 juli en 1 oktober. Hierdoor worden de data van vacantverklaring beter in overeenstemming gebracht met de nieuwe ingangsdata van benoeming.

De vervroeging van de vaste benoeming naar 1 juli van het lopende schooljaar en 1 oktober van het volgende schooljaar biedt aan jonge leerkrachten voortaan sneller zekerheid.

 

Vervangingen

(secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs,  Centra voor Leerlingenbegeleiding, kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs gelegen in het tweetalig hoofdstedelijke gebied Brussel, voor- en nabewaking in de Nederlandstalige basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad)

De mogelijkheid om afwezige personeelsleden te vervangen, wordt met ingang van 1 september 2015 beperkt.

Voor elke afwezigheid die start in een periode van 14 kalenderdagen voor de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of tijdens die vakanties, wordt de vervanger pas betaald vanaf de eerste dag na die korte vakantie- of sluitingsperiode, op voorwaarde dat voldaan is aan de geldende regels voor vervangingen.  Deze regeling geldt niet voor vakantie- of sluitingsperioden in de maanden juli of augustus.

 

Loopbaanonderbreking

Als een periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen voor een herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of gedurende diezelfde vakantie, en het personeelslid neemt een nieuwe periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand gedurende die vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie, dan wordt de tussenliggende vakantieperiode vanaf 1 september 2015 beschouwd als een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden.

 

Aankondiging van de doorlichtingen

(basisonderwijs (gewoon en buitengewoon), buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs, Centra voor Basiseducatie, Centra voor Leerlingenbegeleiding [1] )

Voor alle onderwijsniveaus – behalve het secundair onderwijs – wordt de doorlichting ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de doorlichting aangekondigd. Voor concrete informatie, zie http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Doorlichten/info-2015-16.htm.

 

[1] In de CLB’s zijn in 2015-2016 (en 2016-2017) de doorlichtingen opgeschort omwille van de M-verkenning, met uitzondering van de opvolgingscontroles.

 

Opschorting Vlaamse Reaffectatiecommissie

(basis- en secundair onderwijs)

Voor de scholen en instellingen die tot een scholengemeenschap behoren wordt de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie en van de reaffectatiecommissie van de scholengroep (Gemeenschapsonderwijs) opgeschort met ingang van 1 september 2015.

Ter beschikking gestelde personeelsleden die na de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap niet konden worden gereaffecteerd of weder tewerkgesteld, worden door deze reaffectatiecommissie toegewezen in een niet-organieke betrekking aan bij voorkeur één of meerdere scholen van de scholengemeenschap, in het ambt waarin het personeelslid ter beschikking werd gesteld. De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap oefent haar bevoegdheden uit gedurende het volledige schooljaar.

De opschorting van de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie en van de reaffectatiecommissie van de scholengroep (Gemeenschapsonderwijs) voor de scholen en instellingen die tot een scholengemeenschap behoren heeft tot gevolg dat ook alle verplichtingen worden opgeschort voor de betrokken personeelsleden, scholen en instellingen en de reaffectatiecommissies van de scholengemeenschap tegenover hogervermelde reaffectatiecommissies. Dit betekent o.a. dat de Vlaamse reaffectatiecommissie en de reaffectatiecommissie van de scholengroep geen toewijzingen meer kunnen doen naar een school of instelling die behoort tot een scholengemeenschap.

 

Ondersteunend personeel in het secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs

(secundair onderwijs en volwassenenonderwijs)

Vanaf 1 september 2015 wijzigen de bekwaamheidsbewijzen voor een aanstelling in een ambt van het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

In het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs gelden vanaf 1 september 2015 nieuwe principes betreffende de vervanging van een personeelslid in de categorie van het ondersteunend personeel.

Wijziging bekwaamheidsbewijzen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Met ingang van 1 september 2015 kan een personeelslid in een ambt van het ondersteunend personeel (administratief medewerker en opvoeder) in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs op basis van volgende diplomaniveaus worden aangesteld:

 • ten minste HSO
 • ten minste bachelor
 • ten minste master.

Bij elk diplomaniveau horen een specifieke puntenwaarde en salarisschaal.

Door deze wijziging kan een personeelslid, als hij daar mee instemt, onder zijn hoogste diplomaniveau worden aangesteld. Dit betekent wel dat het personeelslid dan ook zal worden bezoldigd op basis van een lagere salarisschaal.

Op deze wijze worden de bekwaamheidsbewijzen die gelden voor de ambten van het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs op dezelfde wijze ingedeeld als de bekwaamheidsbewijzen die al van kracht zijn voor de vergelijkbare categorieën in het basisonderwijs en in het volwassenenonderwijs.

Nieuwe principes betreffende vervanging

Voor een vervanging in een ambt van het ondersteunend personeel in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs geldt vanaf 1 september 2015 het algemene principe dat de salarisschaal van de vervanger niet hoger mag zijn dan de salarisschaal van de titularis. Dit betekent dat de vervanger een salaris ontvangt:

 • op basis van de puntenwaarde die initieel aan de betrekking is toegekend als zijn diplomaniveau met die puntenwaarde correspondeert;
 • of op basis van een lagere salarisschaal, als zijn diplomaniveau correspondeert met een puntenwaarde die lager is dan de puntenwaarde die initieel aan de betrekking is toegekend.

Een school kan een personeelslid als vervanger aanstellen met een hoger diplomaniveau dan nodig is voor de puntenwaarde van de betrekking en die vervanger op basis van dat hoger diplomaniveau laten bezoldigen, op voorwaarde dat de school niet-aangewende punten aanwendt om tijdelijk de puntenwaarde van de betrekking te verhogen.

Niet-aangewende punten zijn punten:

 • die de school in het begin van het schooljaar niet gebruikt om een vacante betrekking in te richten in een van de ambten binnen de globale puntenenveloppe;
 • die in de loop van het schooljaar vrijkomen omdat een betrekking van een vastbenoemd personeelslid vacant wordt (door vrijwillig of ambtshalve ontslag, door vervroegde uitstap of door pensionering);
 • die in de loop van het schooljaar beschikbaar komen omdat de titularis van de betrekking in het ambt van het ondersteunend personeel een dienstonderbreking neemt en in deze dienstonderbreking niet (volledig) wordt vervangen.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ontving veel vragen i.v.m. welke ambtscodes te gebruiken voor de diverse puntenwaarden binnen de ambten van het ondersteunend personeel, welke zendingen hiervoor dienen te gebeuren en hoe om te gaan met niet-aangewende punten binnen de ambten van het ondersteunend personeel. U kan het antwoord op al deze vragen lezen op de pagina "Aanpassingen bekwaamheidsbewijzen en principes van vervangingen van het ondersteunend personeel van het (Bu)SO".

 

Afwezigheden voor en na een schoolvakantie

(basis- en secundair onderwijs)

Vanaf 1 september 2015 gelden in de week voor en na een schoolvakantie dezelfde regels m.b.t. het wettigen van afwezigheden wegens ziekte als in de rest van het schooljaar.

De regelgeving op afwezigheden bepaalde sinds 1 september 2013 dat leerlingen die afwezig waren wegens ziekte in de week voor of na een schoolvakantie een doktersattest moesten hebben, ongeacht de duur van de ziekte  en ongeacht het feit of deze ziekte aansloot op de schoolvakantie. Afwezigheden zonder medisch attest waren onwettige afwezigheden. De maatregel was bedoeld om het probleem van luxeverzuim aan te pakken.
Na evaluatie is beslist om vanaf 1 september 2015 deze regelgeving te wijzigen: er gelden dan enkel nog dezelfde regels m.b.t. het wettigen van ziekteverlet als op andere momenten van het schooljaar.

 

M-decreet

(basis- en secundair onderwijs, CLB’s)

Vanaf 1 september 2015 start de volledige inwerkingtreding van het M-decreet (decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften). De belangrijkste maatregelen (waarvan enkele al in werking sinds 1 januari 2015 voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2015-2016) zijn:

 • het recht op redelijke aanpassingen en passende maatregelen ingeschreven in de opdracht van scholen en CLB;
 • aangepaste voorwaarden voor toelating tot geïntegreerd onderwijs en buitengewoon onderwijs (handelingsgericht diagnostisch proces staat centraal met toepassing van een nieuw instrumentarium voor gemotiveerde verslag en verslag; CLB’s zijn voor inschrijvingen de enige instanties die een (gemotiveerd) verslag kunnen opmaken, er zijn geen andere gemachtigde instanties meer die dit kunnen doen);
 • een aangepast inschrijvingsrecht voor leerlingen met een gemotiveerd verslag en verslag en verbeterde rechtsbescherming (zie hierna);
 • een aanpassing structuur buitengewoon onderwijs: type basisaanbod (vervangt geleidelijk type 1 en 8) en type 9 (voor leerlingen met autismespectrumstoornis);
 • een uitvoering van de pre-waarborgregeling (30 scholen voor buitengewoon basisonderwijs zetten ongeveer 180 personeelsleden in voor ondersteuning van leraren en lerarenteams in het gewoon onderwijs onder het motto “samen sterker op de klasvloer”);
 • een uitvoering van de ‘bevroren’ GON-ondersteuning 2015-2016 op het niveau van het schooljaar 2014-2015 (opvangen van daling in aanmeldingen GON) (zie hierna);
 • start van de projecten prioritaire nascholing in het kader van M-decreet;
 • start van de kwaliteitsverkenning door de onderwijsinspectie in de 72 CLB’s (zie hierna);
 • start monitoring implementatie M-decreet.

 

Inschrijvingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

(basis- en secundair onderwijs)

Het M-decreet wijzigde de regels voor inschrijving in het gewoon onderwijs voor leerlingen die beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. De draagkrachtafweging wordt vervangen door een nieuwe regeling waarbij het begrip ‘redelijkheid van aanpassingen’ centraal staat.

Het M-decreet maakt ook een belangrijk onderscheid tussen ‘een verslag voor toegang buitengewoon onderwijs’ en een ‘gemotiveerd verslag’ voor leerlingen die recht hebben op GON. Leerlingen met een gemotiveerd verslag kunnen niet ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarden. Leerlingen met een verslag worden steeds ingeschreven onder ontbindende voorwaarde.

Het verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. De school verbindt zich ertoe steeds een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om een leerling mee te nemen in hetzij het gemeenschappelijk curriculum, hetzij een individueel aangepast curriculum.

 

Doorgeven van (gemotiveerd) verslag bij schoolverandering

(basis- en secundair onderwijs)

Vanaf  1 september 2015 zijn scholen verplicht om een (gemotiveerd) verslag van een CLB in het kader van het M-decreet bij schoolverandering over te dragen aan de nieuwe school, dit in het belang van de optimale begeleiding van een leerling en een goede schoolorganisatie. Omdat het originele verslag of gemotiveerd verslag eigendom is van de ouders, draagt de school een kopie over. Ouders kunnen zich niet verzetten tegen de overdracht van dit (gemotiveerd) verslag.

 

Synchroon Internet Onderwijs

(basis- en secundair onderwijs)

Er komt een algemene regeling voor Synchroon Internet Onderwijs (SIO).

SIO biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen.  SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt de terugkeer naar school voor. Door SIO blijft de band van de afwezige leerling met zijn of haar school, leerkrachten en medeleerlingen behouden.

Vanaf 1 september 2015 zullen 230 jongeren tegelijkertijd gebruik kunnen maken van synchroon internetonderwijs.
De organisatie van SIO wordt verzorgd door vzw Bednet. Deze vzw staat onder meer in voor het capteren van de aanvragen voor SIO en het beoordelen ervan, het ter beschikking stellen van het nodige materiaal en het ter beschikking stellen van een consulent die het SIO-project opstart, opvolgt, begeleidt en faciliteert.

 

Deradicalisering

(basis- en secundair onderwijs)

Sommige moslimjongeren worstelen vandaag met hun islambeleving.  Deze jongeren uiten soms radicale ideeën zonder de ernst hiervan in te zien.  Door middel van een netwerk van ervaren islamexperten die zowel een grondige kennis hebben van de islamitische theologie als vertrouwd zijn met de leefwereld van de jongeren kan er, op vraag van scholen/CLB’s/time-outorganisaties/pedagogische begeleidingsdiensten,  aan deze jongeren en/of hun ouders duiding gegeven worden over de islam en de islamitische normen en waarden.  Ook de eerstelijnswerkers kunnen van hen duiding krijgen over de islam, waardoor zij met meer zelfvertrouwen in gesprek kunnen gaan met moslimleerlingen. Daarnaast kunnen zij op vraag van scholen preventief ingeschakeld worden, of - wanneer scholen signalen hebben ontvangen van leerlingen die mogelijk zouden radicaliseren - klasgesprekken begeleiden.   Zij zullen met andere woorden zowel preventief als curatief ingezet kunnen worden. 
deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be

 

Geïntegreerd onderwijs

(basis- en secundair onderwijs)

Voor het schooljaar 2015-2016 worden aan de dienstverlenende GON-scholen buitengewoon onderwijs dezelfde GON-lestijden/lesuren en uren en punten voor de integratietoelage toegekend als in het schooljaar 2014-2015 (‘bevriezing van de GON-ondersteuning’).  Er zijn immers sterke signalen dat eind juni 2015 het aantal aanmeldingen van nieuwe GON-leerlingen voor het schooljaar 2015-2016 onder het niveau zit van de voorgaande schooljaren. Deze situatie zorgde voor onrust in dienstverlenende GON-scholen buitengewoon onderwijs die personeelsleden met GON-expertise dreigden te moeten laten afvloeien. Hierdoor zouden we ook op korte termijn personeelsleden buitengewoon onderwijs met deskundigheid op het gebied van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs verliezen, terwijl ze net nodig zijn voor ondersteuning in het gewoon onderwijs.

De nieuwe criteria voor de types van buitengewoon onderwijs gelden ook voor de toelating tot het GON. Voor het geïntegreerd onderwijs is een gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs (‘gemotiveerd verslag’) vereist. Een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs en een integratieplan zijn niet meer vereist.
Leerlingen met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs (‘verslag’) die ingeschreven worden of ingeschreven blijven in een school voor gewoon onderwijs, komen op dezelfde wijze als leerlingen met een ‘gemotiveerd verslag’ in aanmerking voor GON-ondersteuning.
Voor leerlingen die reeds toegelaten waren tot het geïntegreerd onderwijs op basis van een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs wijzigt niets aan hun situatie. Zij kunnen GON-leerling blijven onder de voorwaarden zoals ze waren voor het M-decreet. Dit betekent dat voor hen pas een nieuw ‘gemotiveerd verslag’ (of ‘verslag’) moet worden opgemaakt bij wijziging van onderwijsniveau, van het type, van de aard van de integratie of van de aard en de ernst van de handicap.
Wanneer ouders het ‘gemotiveerd verslag’ niet ondertekenen kan de GON-ondersteuning niet leerlinggericht, maar wel school-, leraar- of lerarenteam-gericht ingezet worden.

 

Nieuwe paralleltoetsen beschikbaar

(basis- en secundair onderwijs)

Ook in 2015-2016 kunnen scholen gratis gebruikmaken van paralleltoetsen van peilingen om na te gaan of ze met hun leerlingen bepaalde eindtermen bereiken. De school neemt de paralleltoetsen zelfstandig af aan het einde van het schooljaar, en stuurt de gegevens door naar het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven). In het daaropvolgende najaar bezorgt het Steunpunt de school een rapport met feedback op schoolniveau. Meer informatie en het volledige aanbod aan paralleltoetsen is te vinden op www.paralleltoetsen.be.
Voor het schooljaar 2015-2016 zijn er twee nieuwe sets paralleltoetsen beschikbaar. In het voorjaar van 2016 zullen er voor het zesde leerjaar basisonderwijs zeven paralleltoetsen over wereldoriëntatie (natuur en techniek) toegevoegd worden. Voor het einde van het tweede jaar secundair  A-stroom komen er zeven paralleltoetsen over natuurwetenschappen bij.

 

Nieuwe onderwijswebsite

In het schooljaar 2014-2015 ging onderwijs.vlaanderen.be online, een website boordevol informatie voor ouders, leerlingen, studenten, cursisten (online op 9 september 2014) en onderwijspersoneel (online op 28 april 2015).
De website biedt één toegangspoort voor de informatie die ouders, leerlingen, studenten, cursisten zoeken over het onderwijs en voor wie werkt of wil werken in het onderwijs. In één schrijfstijl, met een moderne look & feel, en waar relevant met verwijzingen naar bijvoorbeeld Klasse, interessante publicaties en naar regelgeving. De website is geschreven op maat van elk van de genoemde doelgroepen apart en vertrekt vanuit de vragen en verwachtingen van die doelgroepen.

De webredactie werkt dit schooljaar verder aan de  uitbouw van onderwijs.vlaanderen.be  voor de volgende doelgroep: de directies en administraties van het onderwijs. In afwachting van de transitie naar de nieuwe website vinden zij hun informatie voorlopig nog op www.ond.vlaanderen.be.

 

Nieuwe werking van Klasse

(site: alle onderwijsniveaus; magazine: basisonderwijs, secundair onderwijs, lerarenopleidingen hoger onderwijs, lerarenopleidingen volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie)

Klasse lanceert haar nieuwe werking in het schooljaar 2015-2016:

 • Een nieuwe Klasse website: 1 site voor onderwijzend personeel en ouders. Gebruikers kunnen een persoonlijke login aanmaken, waardoor men informatie op maat krijgt en artikels kan opslaan in een leeslijst.
 • Een nieuw Klasse magazine: vanaf het schooljaar 2015-2016 verschijnen er 4 magazines per jaar voor het onderwijzend personeel. Het eerste nummer (23/9) zal verspreid worden naar alle leraren thuis en een nummer naar iedere vestigingsplaats. Vanaf het tweede nummer gaat er een exemplaar naar iedere vestigingsplaats. Leraren die het nummer thuis willen krijgen, kunnen een abonnement nemen.

 

Website cultuurkuur.be

Om de informatie over het ruime cultuureducatieve aanbod te stroomlijnen introduceerde de Vlaamse overheid in 2013 de website cultuurkuur.be, een samenwerkingsproject van CANON Cultuurcel en CultuurNet Vlaanderen. De website brengt scholen, kunstenaars en cultuureducatieve organisaties succesvol samen op één platform.

Sinds 1 februari 2015 werd alle informatie over het ondersteuningsproject dynamo3 geïntegreerd binnen cultuurkuur.be. Dynamo3 ondersteunt de scholen met praktijkvoorbeelden, vervoer met De Lijn naar culturele bestemmingen en subsidies voor creatieve projecten. Zo hebben scholen met cultuurkuur.be voortaan één duidelijk loket voor alle vragen over cultuur in de klas : van inspiratie tot financiering. Zie ook het animatiefilmpje http://youtu.be/ztGrLGBR8g4 dat toont hoe gemakkelijk het is om cultuur in de klas te brengen.
Indiendata voor creatieve schoolprojecten (niet voor universiteiten) voor het schooljaar 2015–2016 zijn 15 november 2015 en 15 mei 2016 via www.cultuurkuur.be/dynamo

 

Elektronische salarisbrief

Vanaf eind september 2015 zullen veruit de meeste personeelsleden hun salarisbrief elektronisch ontvangen. Klanten bij Belfius, BNP Paribas Fortis, ING of KBC die thuisbankieren, krijgen hun salarisbrief automatisch elektronisch via ZOOMIT. Klanten bij AXA, CBC, CPH, Crelan, Deutsche Bank, Fintro, Hello Bank, Keytrade of Record Bank die de ZOOMIT-functie gebruiken, krijgen hun salarisbrief automatisch elektronisch via ZOOMIT. Wie thuisbankiert zonder de ZOOMIT-functie te gebruiken, ontvangt zijn salarisbrief verder op papier via de post. Deze personeelsleden kunnen natuurlijk vrijwillig de elektronische salarisbrief aanvragen en ontvangen via de ZOOMIT-knop. Klanten bij een andere bank blijven hun salarisbrief verder op papier via de post ontvangen.
Wie kiest om zijn salarisbrief toch op papier te blijven ontvangen, moet daarvoor zelf actie ondernemen.

Meer info op www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/salaris/salarisbrief/e-salarisbrief/