Wijziging samenstelling of oprichting scholengemeenschap

Op 1 september 2020 start een nieuwe zesjaarlijkse periode voor alle schoolgemeenschappen. AGODI vraagt daarom alle contactscholen van de huidige scholengemeenschappen of hun scholengemeenschap blijft bestaan in de huidige vorm of dat de samenstelling wijzigt. Schoolbesturen kunnen ook nieuwe scholengemeenschappen oprichten.

Geen enkele school is verplicht om toe te treden tot een scholengemeenschap, maar als school binnen een scholengemeenschap heb je een aantal voordelen, zoals een gunstigere omkadering en organisatorische voordelen, onder meer voor de personeelswerking. 

 

Als je basisschool niet behoort tot een scholengemeenschap, dan heb je nog enige tijd om toe te treden tot een scholengemeenschap of om een nieuwe scholengemeenschap mee op te richten. Je kunt AGODI de beslissing of overeenkomst namelijk uiterlijk op 15 juni 2020 melden.

Een scholengemeenschap in het basisonderwijs moet om te kunnen (blijven) bestaan aan de volgende criteria en voorwaarden voldoen:

 • De scholengemeenschap moet uit minstens twee scholen bestaan.
 • In principe treedt een school toe met al haar vestigingsplaatsen.
 • De scholen liggen in principe in maximaal vijf aangrenzende onderwijszones.
 • De scholengemeenschap moet zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs bevatten.
 • Ze moet op de eerste schooldag van februari minstens 900 gewogen regelmatige leerlingen hebben.
 • De oprichting mag niet het toegewezen contingent scholengemeenschappen doen overschrijden:
  • in het GO! : maximaal 44 scholengemeenschappen
  • in het gesubsidieerd officieel onderwijs: maximaal 95 scholengemeenschappen
  • in het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs: maximaal 248 scholengemeenschappen
  • in het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs: maximaal 5 scholengemeenschappen
 
 

Als je secundaire school nog niet tot een scholengemeenschap behoort, dan heb je nog beperkte tijd om toe te treden tot een scholengemeenschap of een nieuwe scholengemeenschap mee op te richten. Je kunt AGODI de beslissing of overeenkomst namelijk uiterlijk op 31 maart 2020 melden.

Een scholengemeenschap in het secundair onderwijs moet aan de volgende criteria en voorwaarden voldoen:

 • Een scholengemeenschap met slechts één school is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
 • Een scholengemeenschap moet minstens één school voor voltijds secundair onderwijs bevatten.
 • De scholen liggen in principe in maximaal vijf aangrenzende onderwijszones.
 • Een scholengemeenschap moet een multisectoraal onderwijsaanbod hebben (een divers en valabel studieaanbod dus).
 • Er is geen ondergrens wat het aantal leerlingen betreft om een scholengemeenschap op te richten. (Let wel op: een school mag uit een scholengemeenschap stappen als die minder dan 900 leerlingen telt.)
 • De oprichting mag niet het toegewezen contingent scholengemeenschappen doen overschrijden:
  • in het GO!: maximaal 40 scholengemeenschappen
  • in het gesubsidieerd officieel onderwijs: maximaal 15 scholengemeenschappen
  • in het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs: maximaal 80 scholengemeenschappen
  • in het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs: maximaal 5 scholengemeenschappen
 
 

De scholengemeenschap is de schaal waarbinnen personeelsleden statutaire rechten opbouwen. Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en vaste benoeming wordt opgebouwd op basis van diensten gepresteerd in instellingen van dezelfde scholengemeenschap. Bij wijziging van de samenstelling van een bestaande scholengemeenschap of bij de oprichting van een nieuwe scholengemeenschap zijn de rechten van de personeelsleden gegarandeerd:

 • De diensten gepresteerd in een instelling die toetreedt tot een scholengemeenschap worden geacht gepresteerd te zijn in die scholengemeenschap. Op die manier komen de diensten in aanmerking voor de opbouw van de vereiste dienstanciënniteit om het recht op TADD te verwerven binnen alle instellingen van de scholengemeenschap.
 • Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een scholengemeenschap in de loop van het voorgaande schooljaar een TADD-aanstelling heeft, behoudt die TADD-aanstelling voor zover de instelling de betrekking opnieuw kan aanbieden. Het personeelslid verwerft daarnaast het recht op TADD in alle instellingen van de scholengemeenschap.
 • Als een tijdelijke personeelslid vóór 15 juni voorafgaand aan de toetreding tot de scholengemeenschap gekandideerd heeft voor het recht op TADD, geldt die kandidaatstelling voor de scholengemeenschap waar de instelling toetreedt.
 • Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een scholengemeenschap uiterlijk op het einde van het voorgaande schooljaar vast benoemd is, behoudt alle rechten verbonden aan die vaste benoeming. Dat betekent onder meer dat een deeltijds vast benoemd personeelslid recht heeft op een uitbreiding van zijn vaste benoeming in alle instellingen van de scholengemeenschap.

 

 
 
Moet ik als individuele school aan AGODI iets melden?

Neen, de contactschool van je scholengemeenschap antwoordt voor de volledige scholengemeenschap.

Tot wanneer kan ik de oprichting van een nieuwe scholengemeenschap melden?

Je kunt AGODI de beslissing of overeenkomst uiterlijk op 15 juni 2020 melden voor het basisonderwijs en op 31 maart 2020 voor het secundair onderwijs.

 
Meer informatie
Je vindt meer informatie over de scholengemeenschappen op het niveau van het basisonderwijs in:
 • Decreet basisonderwijs van 25/02/1997, in artikel 125
 • Omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005 'Scholengemeenschappen Basisonderwijs', in punt 2 en 3
 • Omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005 'Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten'

Een melding kan je maken via het formulier in bijlage 4 van de omzendbrief 'Scholengemeenschappen basisonderwijs'.

Deze regelgeving geeft je meer informatie over de scholengemeenschappen op het niveau van het secundair onderwijs:
 • Codex Secundair Onderwijs in artikel 49 tot en met artikel 95
 • Omzendbrief SO62 van 30/04/1999 'Scholengemeenschappen secundair onderwijs'
 • Omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009 'Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs'

Een melding kan je maken via het formulier in bijlage 1 van de omzendbrief 'Scholengemeenschappen secundair onderwijs'.

Meer informatie over de rechten van je personeelsleden vind je in:
 • Decreten Rechtspositie van 27/03/1991: art. 74ter (gesubsidieerd onderwijs), art. 56bis (gemeenschapsonderwijs)
 • Omzendbrief van 24/09/2019 'De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur en van doorlopende duur in een wervingsambt'