Werkingsmiddelen en toelagen

Extra middelen voor de CLB’s en het leerplichtonderwijs 

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 gelden er een aantal coronamaatregelen. Vaak betekent dat een meerkost voor scholen en CLB’s. Daarom voorziet de Vlaamse Regering de volgende toelagen:  

 • een bedrag van 16.650.000 euro voor de schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs voor de extra kosten van de poetshulpen en schoonmaakpersoneel en veiligheidsmaatregelen 
 • een bedrag van 109.000 euro voor de besturen van de CLB’s voor de extra kosten voor schoonmaakpersoneel 
 • een bedrag van 1.304.000 euro voor de CLB’s in het kader van het geïntensifieerde contactonderzoek COVID-19 en andere opdrachten 
 • een extra bedrag van maximaal 1.868.000 euro voor busbegeleiding bij het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. 

De extra middelen ontvang je nog in 2020. 

AGODI keert elk schooljaar werkingsmiddelen en toelagen uit aan de scholen, de centra voor leerlingbegeleiding en de Pedagogische Begeleidingsdiensten.

Op 28 juni 2019 kende het agentschap de volgende toelagen toe: 

 • Saldo werkingsmiddelen scholen BaO en SO
 • Saldo werkingsmiddelen internaten
 • Saldo bijkomende werkingsmiddelen internaten
 • Saldo nascholing scholen BaO en SO
 • Saldo werkingsmiddelen pedagogische begeleidingsdiensten
 • Toelage andertalige nieuwkomers
 • Saldo CLB
 • Nascholing DKO