Uren die geen lesuren zijn in het Secundair onderwijs

Vakbenaming Code zend. 311 SO 312 DBSO 321 BuSO Ambt Tijd. niet- vacant Tijd. vacant Vast Verplicht bij voorrang aan TADD'er te geven? Verplicht
bij voorrang aan TBSOB'er te geven?
Wetgeving
Aanvangsbegeleiding 1746 x x x Alle wervingsambten van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs x x x x x SO/2019/02 van 24/04/2019
SO/2019/03 van 24/03/2019 (buso)
Afwijkings- of extra lesuren/uren 884     OV1   x x - x x OZB NO/2006/02 dd. 15-06-2006

Einde: 31/08/2019
Afwijkings- of extra lesuren/uren 884     OV2   x x - x x OZB NO/2006/02 dd. 15-06-2006

Einde: 31/08/2019
Afwijkings- of extra lesuren/uren 884     OV3 In lesuren: ambt van onderwijzend personeel of ambt van het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x - x x

OZB NO/2006/02 dd. 15-06-2006

Einde: 31/08/2019

Afwijkings- of extra lesuren/uren 884     OV4 Internaten GO: kinderverzorger, verpleger, logopedist, kinesitherapeut, ergotherapeut, opvoedend hulppersoneel of administratief personeel x x - x x

OZB NO/2006/02 dd. 15-06-2006

Einde: 31/08/2019

Anderstalig nieuwkomers: AV Nederlands voor nieuwkomers 877 x     leraar x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: AV Nederlands voor nieuwkomers 877 x     leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: AV Nederlands voor nieuwkomers 877 x     godsdienstleraar x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: overige 436 x     leraar x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: overige 436 x     leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: overige 436 x     godsdienstleraar x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: vervolgschoolcoach 880 x     leraar x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: vervolgschoolcoach 880 x     leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: vervolgschoolcoach 880 x     godsdienstleraar x x x x x SO 75 dd. 23-7-2001 punt 7
Anderstalig nieuwkomers: DBSO 436   x   leraar x x x x x Decreet 10-07-2008, art 89
Anderstalig nieuwkomers: DBSO 436   x   leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x  
Anderstalig nieuwkomers: DBSO 436   x   godsdienstleraar x x x x x OZB SO2008/08 dd. 08/08/2008 punt 15.1.2.2.1
Bijscholing en Begeleiding 619     OV1 leraar ASV x x x x x BVR 17/12/2010, art. 307
Bijscholing en Begeleiding 619     OV2 leraar ASV spec. LO x x x x x BVR 17/12/2010, art. 307
Bijscholing en Begeleiding 619     OV3 leraar ASV compensatietechniek braille x x x x x BVR 17/12/2010, art. 307
Bijscholing en Begeleiding 619     OV4 leraar NCZ x x x x x BVR 17/12/2010, art. 307
Bijscholing en Begeleiding 619       leraar AV x x x x x BVR 17/12/2010, art. 307
Bijscholing en Begeleiding 619       godsdienstleraar x x x x x BVR 17/12/2010, art. 307
Bijzondere Pedagogische Taken (BPT) 426 x   OV1 leraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Bijzondere Pedagogische Taken (BPT) 426 x   OV2 leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x Codex SO art. 211§2
Bijzondere Pedagogische Taken (BPT) 426 x   OV3 godsdienstleraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Bijzondere Pedagogische Taken (BPT) 426 x   OV4   x x x x x Codex SO art. 211§2
BPT-Modularisering-lesopdracht 695 x   OV1 ambt van onderwijzend personeel x x x x x SO/2008/04 van 18/07/2008
BPT-Modularisering-lesopdracht 695 x   OV2 ambt van onderwijzend personeel x x x x x SO/2008/04 van 18/07/2008
BPT-Modularisering-lesopdracht 695     OV3 Enkel inde 2de en 3de graad BSO en in HBO            
BPT-Modularisering-lesopdracht 695     OV4              
CLIL Duits 1352 x x   leraar x x x x x  
CLIL Duits 1352 x x   leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x
CLIL Duits 1352 x x   godsdienstleraar x x x x x
CLIL Engels 1351 x x   leraar x x x x x  
CLIL Engels 1351 x x leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x
CLIL Engels 1351 x x godsdienstleraar x x x x x
CLIL Frans 1350 x x   leraar x x x x x  
CLIL Frans 1350 x x leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x  
CLIL Frans 1350 x x godsdienstleraar x x x x x  
Duaal leren 1744 x x OV4 leraar, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator   x x x x BVR 22/04/2016
SO/2016/02 van 31/05/2016
 
Duaal leren 1744     OV3

leraar algemene en sociale vorming 
leraar ASV-compensatietechniek braille
leraar beroepsgerichte vorming 
leraar ASV-spec. L.O
technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator

x x x x x BVR22/04/2016
SO/2016/02 van 31/05/2016
GOK 1ste graad 770 x     leraar x x x x x Codex SO art. 224-231
GOK 1ste graad 770 x   leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x SO/2005/07 dd. 25/06/2008
GOK 1ste graad 770 x   godsdienstleraar x x x x x  
GOK 2de en 3de graad 770 x     leraar x x x x x Codex SO art. 232-241
GOK 2de en 3de graad 770 x   godsdienstleraar x x x x x  
GOK 2de en 3de graad 770 x   leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x SO/2005/07 dd. 25/06/2008
GOK 2de en 3de graad 770 x   opvoeder x x x x x  
GOK BUSO 770     OV1 leraar ASV, leraar BGV x x x x x SO/2009/05(BuSO) van 07-07-2009
GOK BUSO 770     OV2 leraar ASV LO, leraar NCZ x x x x x SO/2009/05(BuSO) van 07-07-2009
GOK BUSO 770     OV3 leraar, godsdienstleraar x x x x x SO/2009/05(BuSO) van 07-07-2009
GOK BUSO 770     OV4 directeur met lesopdracht x x x x x SO/2009/05(BuSO) van 07-07-2009
ICT 785 x x x leraar x x - - - BVR 5/12/03
ICT 785 x x OV1 godsdienstleraar x x - - - Gecodificeerd decreet 28/10/2016 art. VI.4 tot VI.7
ICT 785 x x   Begeleider x x - - -  
ICT 785 x x OV2 technisch adviseur x x - - -  
ICT 785 x x   technisch adviseur-coördinator x x - - -  
ICT 785   x   coördinator x x - - -  
ICT 785     OV3 leraar ASV x x - - -  
ICT 785       leraar ASV spec. LO x x - - -  
ICT 785       leraar BGV x x - - -  
ICT 785     OV4 leraar ASV compensatietechniek braille,leraar BGV x x - - -  
ICT 785 x x   leraar NCZ x x - - -  
ICT 785 x x x ondersteunend personeel x x - - -  
Inhaallessen 428 x   OV4 leraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Inhaallessen 428 x   leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x Codex SO art. 211§2
Inhaallessen 428 x   godsdienstleraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Interne Pedagogische Begeleiding 424 x   OV4 leraar x x x x x  
Interne Pedagogische Begeleiding 424 x   leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x Codex SO art. 211§2
Interne Pedagogische Begeleiding 424 x   godsdienstleraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Interne Pedagogische Begeleiding 424 x   Enkel scholen met BSO x x x x x Codex SO art. 211§2
Kerntaken (ondersteuning van) 1778 x x x wervingsambten BOP + ondersteunend personeel x x BOP BOP BOP SO55  en SO/2011/01(buso)
Klassedirectie 425 x     leraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Klassedirectie 425 x     leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x Codex SO art. 211§2
Klassedirectie 425 x   OV1 godsdienstleraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Klassedirectie 425 x   OV2 leraar ASV, leraar BGV x x x x x Codex SO art. 211§2
Klassedirectie 425 x   OV3 leraar ASV specialiteit LO x x x x x Codex SO art. 211§2
Klassedirectie 425 x   OV4 leraar ASV comptechn Braille x x x x x Codex SO art. 211§2
Klassedirectie 425 x     leraar ASV NC-Z x x x x x Codex SO art. 211§2
Klasseraad 423 x     leraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Klasseraad 423 x     godsdienstleraar x x x x x Codex SO art. 211§2
Klasseraad 423 x   OV1 leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x Codex SO art. 211§2
Klasseraad 423 x   OV2 leraar ASV, leraar BGV x x x x x  
Klasseraad 423 x   OV3 leraar ASV specialiteit LO x x x x x  
Klasseraad 423 x   OV4 leraar ASV comptechn Braille x x x x x  
Klasseraad 423 x     leraar ASV NC-Z x x x x x  
Leren en werken 910   x   leraar x x x x x SO/2008/08 van 08/08/2008
Ondersteuningsmodel 1365     Alle OV alle wervingsambten m.u.v. het ondersteunend personeel x x       OZB NO/2017/02 van 16/06/2017
Overdracht van uren - x x OV1 leraar x x - x x

BVR 17-10-2010, art. 21 (SO), art. 305 en 313 (Buso)

Einde: Op 01/07/2015 is éénmalig een vaste benoeming mogelijk in overgedragen uren.

Overdracht van uren - x x OV2 leraar niet-confessionele zedenleer x x - x x Decreet 10-07-2008, art 90 (DBSO)
Overdracht van uren - x x OV3 godsdienstleraar x x - x x  
Overdracht van uren - x x OV4 Paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch en orthopedagogisch personeel x x - x x  
Overdracht van uren - x x     x x - x x  
Permanent onderwijs aan huis 432     OV1 BuSO (wervingsambt van onderwijzend personeel) x x - x - Codex SO 116 - 120
Permanent onderwijs aan huis 432     OV2 BuSO (wervingsambt van onderwijzend personeel) x x - x - SO /2005/06 (BuSO) 3.5
Permanent onderwijs aan huis 432     OV3 BuSO (wervingsambt van onderwijzend personeel) x x - x -  
Permanent onderwijs aan huis 432     OV4 BuSO (wervingsambt van onderwijzend personeel) x x - x -  
Samen school maken 1777 x x x Alle ambten SO/BUSO behalve MVDP en directeurs x x x x x SO55  en SO/2011/01(buso)
Stage 792 x     leraar x x x x x BVR 05-06-1989
Stage 792 x   leraar niet-confessionele zedenleer x x x x x Codex SO
Stage 792 x   godsdienstleraar x x x x x  
Seminarie 794 x x OV4 leraar x x x - - Codex SO art. 211§2
Seminarie 794 x x leraar niet-confessionele zedenleer x x x - - SO/2008/08 van 08/08/2008 (DBSO)
Seminarie 794 x x godsdienstleraar x x x - -  
Taak- en functiedifferentiatie 898 x x OV1 ambt van onderwijzend personeel, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x x x x BVR 04-09-2009, art. 8 en 9
Taak- en functiedifferentiatie 898 x x OV2 ambt van onderwijzend personeel, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x x x x Omzendbrief PERS/2009/06 dd 17/08/2009
Taak- en functiedifferentiatie 898 x x OV3 ambt van onderwijzend personeel, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x x x x  
Taak- en functiedifferentiatie 898 x x OV4 ambt van onderwijzend personeel, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x x x x  
Taak- en functiedifferentiatie 898       ambten ondersteunend personeel (geen code nodig voor HS 311 en 321)            
Tijdelijk onderwijs aan huis 598 x   x leraar - x - x - Codex SO 116 - 120
Tijdelijk onderwijs aan huis 598 x   x godsdienstleraar - x - x - SO/2005/05 (SO) 2.6
Tijdelijk onderwijs aan huis 598 x   x leraar niet-confessionele zedenleer - x - x - SO/2005/06 (BuSO) 2.6
Tijdelijk onderwijs aan huis 598 x   x leraar ASV, leraar BGV - x - x -  
Tijdelijk onderwijs aan huis 598 x   x leraar ASV specialiteit LO - x - x -  
Tijdelijk onderwijs aan huis 598 x   x leraar ASV comptechn Braille - x - x -  
Tijdelijk onderwijs aan huis 598 x   x leraar ASV NC-Z - x - x -  
Voorafname puntenenveloppe 699 x x OV1 alle ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het ondersteunend, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x - - - BVR 04-09-2009, art. 10
Voorafname puntenenveloppe 699 x x OV2 alle ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het ondersteunend, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x - - - BVR 04-09-2009, art. 10
Voorafname puntenenveloppe 699 x x OV3 alle ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het ondersteunend, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x - - - Omzendbrief PERS/2009/06 dd 17/08/2009
Voorafname puntenenveloppe 699 x x OV4 alle ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het ondersteunend, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel x x - - -