Thema's m.b.t. personeelsmaterie

Puntenenveloppen en tijdelijk andere opdracht

 • Uitleg over aanstellingen o.b.v. punten, zowel op niveau van de school als op niveau van de scholengemeenschap
 • Reglementering, toepassingsgebied, voorwaarden, praktische voorbeelden voor de berekening van het volume en de duur van het verlof, administratieve gevolgen voor het personeelslid

Moederschapsrust (bevallingsverlof, bedreiging door beroepsziekte en moederschapsbescherming)

 • Reglementering, toepassingsgebied, procedure, invullen van formulieren, mededeling aan het werkstation

Verloven (loopbaanonderbreking, VVP, AVP en TBSPA)

 • Soorten verlofstelsels, voorwaarden, aanvragen, mededeling aan het werkstation

Indiensttreding en TADD

 • Aanstellings en subsidiëringsvoorwaarden (geldig bekwaamheidsbewijs, uittreksel uit het strafregister, medische geschiktheid, nationaliteit, taalkennis, mededeling aan het werkstation)
 • Reglementering, toepassingsgebied, voorwaarden, dienstanciënniteit berekenen, recht en kandidatuur, voorrangsregeling, mededeling aan het werkstation

Vaste benoeming en TBSOB

 • Vacantverklaring, voorwaarden voor benoeming, speciale situaties (benoeming na 55 jaar/benoeming na TAO), draagwijdte van de benoeming, mobiliteit, mededeling aan het werkstation
 • Wat is TBSOB, reaffectatie, wedertewerkstelling, procedure, bezoldiging, mededeling aan het werkstation

Eindeloopbaan

 • Uitstapregeling:

   o wat? Voorwaarden en algemene info bonus en TBSVP

   o wie kan wanneer uitstappen en voor hoe lang?

   o berekening wachtgeld met voorbeelden

   o procedure aanvraag uitstapregeling

 • Pensioen: (algemene, beknopte info; voor meer diepgaande informatie, contacteer de pensioendienst)

   o beknopte info rustpensioen volgens leeftijd en vroegtijdig rustpensioen

   o welke diensten tellen mee voor berekening pensioendatum (algemeen overzicht)

   o tijdelijk en definitief pensioen wegens ziekte & ambtshalve pensioen

   o procedure aanvraag pensioen

   o wat is CAPELO?

 • Overlijden:

   o zending & laatste salaris

   o aanvraag begrafenisvergoeding

   o procedure latere betalingen (achterstallen, vakantiegeld, eindejaarstoelage, …)

   o beknopte info overlevingspensioen

Arbeidsongevallen

 • Bepaling plotselinge gebeurtenis, ongeval op de weg naar en van het werk, specifieke situaties, bewijs, onderworpen personeel, aangifte van het ongeval, rol van MEDEX-AGD, kosten, dodelijk arbeidsongeval, beroepsziekte, buitendienstongeval, arbeidsongeval bij een andere werkgever

Ziekteverlof

 • Te volgen procedures bij ziekte voor zowel het personeelslid als de directie en het schoolsecretariaat
 • Berekening van het aantal bezoldigde ziektedagen, zowel voor vastbenoemde als tijdelijke personeelsleden
 • Uitputting van bezoldigde dagen ziekteverlof en gevolgen
 • Deeltijds hervatten als personeelslid
 • Praktische tips en aandachtspunten