Kinderen van vluchtelingen op school

AGODI biedt steun aan de schoolbesturen en lokale besturen

De instroom van anderstalige nieuwkomers uit het opvangnetwerk stelt het onderwijs voor de uitdaging om in een warm welkom en een gepast onthaalbeleid te voorzien. Een goede start is namelijk belangrijk voor hun verdere schoolloopbaan en integratie in de samenleving.

AGODI biedt de schoolbesturen en lokale besturen graag ondersteuning bij deze uitdaging.

Voor een vlotte opvang en toeleiding van kinderen van vluchtelingen naar het onderwijs, moet lokaal naar een antwoord worden gezocht op volgende vragen:

  • Hoe groot is de instroom en wat is het profiel van de anderstalige nieuwkomers die zullen instromen in het onderwijs?
  • Wat is de huidige capaciteit van de scholen in de buurt en in welke mate kan deze capaciteit nog worden uitgebreid (binnen de eigen schoolmuren of elders)?
  • Op welke omkadering en werkingsmiddelen kunnen de scholen een beroep doen?
  • In welke scholen kunnen deze kinderen worden ingeschreven en waar zal men de lessen organiseren?

De ondersteuning vanuit AGODI verloopt vraaggestuurd:

  • School- en lokale besturen kunnen een beroep doen op AGODI voor vragen over het regelgevend kader inzake inschrijvingsrecht, de organisatie van het onthaalonderwijs en de oprichting van nieuwe vestigingsplaatsen;
  • AGODI kan ook doorverwijzen naar naburige lokale overlegplatforms die ervaring hebben met de opvang en toeleiding van anderstalige nieuwkomers en/of naar schoolbesturen die ervaring hebben met onthaalonderwijs;
  • AGODI kan doorverwijzen naar derden die de schoolbesturen mee kunnen ondersteunen in de (pedagogische en didactische) opvang van deze kinderen: pedagogische begeleidingsdiensten en clb’s maar ook sociale tolken, vluchtelingenwerk, verenigingen van etnisch-culturele minderheden, de integratiesector ...;
  • Ten aanzien van de lokale besturen formuleert AGODI een aanbod om het lokale overleg te faciliteren en onderwijsverstrekkers met elkaar in gesprek te brengen. Ervaringen met de werking van de lokale overlegplatforms leren dat lokaal overleg uitermate belangrijk is voor een vlotte opvang en toeleiding van kinderen van vluchtelingen naar de scholen. Op dit overleg kunnen afspraken worden gemaakt over de opvang en spreiding van deze kinderen over de verschillende scholen in de regio en kunnen ervaringen met het onthaalbeleid worden uitgewisseld. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over het opzetten van een breder netwerk van externe organisaties waarmee scholen kunnen samenwerken zoals vluchtelingenwerk, pleegzorg, gezondheids- en welzijnsorganisaties, De Lijn…. Maar ook aan jeugdbewegingen en sportorganisaties die een rol kunnen opnemen in de sociale integratie buiten de schooluren.

In de ondersteuning vanuit AGODI staat maatwerk centraal.

Heb je vragen of wens je bijkomende informatie of ondersteuning bij de opvang en toeleiding van kinderen van vluchtelingen naar het onderwijs, dan staat AGODI graag tot uw beschikking om samen met jou te zoeken naar een gepast antwoord.

Regelgeving

Meer informatie

 

Contact

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Contactpersoon:
Michaël Van der Eycken
T 02 553 93 82
michael.vandereycken@ond.vlaanderen.be

Peter Bex
T 02 553 88 75
peter.bex@ond.vlaanderen.be