Inschrijvingsrecht: algemene vragen

 
 

Een leerling is ingeschreven zodra de ouders het schoolreglement en pedagogisch project voor akkoord ondertekenen. Dat kan zowel schriftelijk als elektronisch.

Een inschrijving gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de leerling op de effectieve instapdatum aan de decretaal bepaalde toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voldoet.

 
 

Er is een onderscheid tussen scholen die rechtstreeks inschrijven en scholen die gebruik maken van een aanmeldingsprocedure.

Rechtstreeks inschrijven kan niet op afspraak. Het principe van de chronologie geldt: wie eerst komt, eerst maalt. De leerling van de ouder die zich eerst aanbiedt voor een inschrijving in een school of vestigingsplaats, wordt als eerste ingeschreven. Scholen maken de start van hun inschrijvingen bekend aan alle belanghebbenden. Inschrijvingen gebeuren binnen de inschrijvingsperiodes.

Voor de inschrijving van aangemelde leerlingen geldt het principe van de chronologie niet. Elke leerling die via de aanmelding een ‘ticket’ kreeg voor inschrijving, wordt een plaats gegarandeerd. De school kan beslissen om de leerlingen na afloop van de aanmeldingsperiode op afspraak in te schrijven. In het bericht dat ouders van een aangemelde leerling ontvangen en waarin staat aan welke school de leerling is toegewezen, staat ook de periode vermeld waarbinnen ouders hun kind kunnen inschrijven.

 
 

Ja. De kinderen van 2014 die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (O.L.H.-Hemelvaart) van schooljaar 2016-2017 nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden.

Zij kunnen niet anders dan een schooljaar later instappen dan de kleuters die eerder in het kalenderjaar zijn geboren.

Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen deze kinderen zich wel al inschrijven op hetzelfde ogenblik als kleuters die eerder in 2014 geboren zijn.

De kinderen van 2014 die laat in het kalenderjaar werden geboren, worden genoteerd in het inschrijvingsregister voor schooljaar 2016-2017 ook al kunnen zij dat schooljaar niet meer instappen.

 
 

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid, of aan een buur. Voorwaarde is dat deze persoon meerderjarig is.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt het beste ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en een identiteitsbewijs van de leerling, bijvoorbeeld een kids-ID.

 
 

Een inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de betrokken school, tenzij de leerling wordt uitgeschreven door een beslissing - in toepassing van de regelgeving - van het schoolbestuur of de ouders.

Als een ingeschreven leerling niet komt opdagen aan het begin van het schooljaar, of als uit Discimus blijkt dat de leerling dubbel ingeschreven is, dan contacteert de school de ouders om te achterhalen of de leerling nog naar de school zal komen of niet.

Vooraleer een school een leerling weer uitschrijft, moet zij kunnen aantonen dat ze de ouders van de leerling probeerde te contacteren. Een school moet ook altijd de regelgeving respecteren over afwezigheden en van school veranderen.

Voor niet-leerplichtige kleuters: als de school na ruime inspanningen en zonder een schriftelijke vraag tot uitschrijving van de ouders, beslist om een kleuter uit te schrijven, moet zij er rekening mee te houden dat die kleuter alsnog kan komen opdagen. De ouders kunnen dan het verworven recht op inschrijving alsnog opeisen.

Voor leerplichtige leerlingen, zie de omzendbrieven:

 
 

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een leerling die over een verslag beschikt op het moment dat hij zich komt inschrijven in de school, en een leerling die reeds schoolloopt in de school op het moment dat het verslag wordt afgeleverd:

Bij start van de loopbaan van de leerling in de school:
Indien er een verslag voor toegang BO is bij de inschrijving, of uitgereikt wordt tussen het moment van de inschrijving en de instap in de school,  dan wordt de inschrijving omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. De school organiseert een overleg met de ouders, het CLB en de klassenraad over de redelijkheid van de nodige aanpassingen (zie omzendbrief inschrijvingsrecht).

In eerste instantie wordt afgewogen of de leerling mits aanpassingen meegenomen kan worden in het gemeenschappelijk curriculum.

Als deze aanpassingen redelijk zijn, zijn de voorwaarden voor het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs niet meer vervuld en wordt het verslag opgeheven. In het buitengewoon secundair onderwijs moet vervolgens vastgesteld worden of de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Voor leerlingen die overstappen uit opleidingsvorm 1, 2 of 3 betekent dit dat de toelatingsklassenraad binnen de 25 lesdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning een beslissing moet nemen. De leerling wordt definitief ingeschreven. 

In tweede instantie, als de aanpassingen voor het volgen van het gemeenschappelijk curriculum onredelijk zijn, wordt bekeken of de leerling mits redelijke aanpassingen studievoortgang kan maken op basis van een individueel aangepast curriculum (IAC).

Wanneer deze aanpassingen redelijk zijn, wordt de leerling definitief ingeschreven.

Wanneer de aanpassingen voor een IAC onredelijk zijn, moet het schoolbestuur dit motiveren en een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen. De inschrijving wordt ontbonden op het moment dat de leerling is ingeschreven in een andere school en uiterlijk 1 maand na de kennisgeving van de onredelijkheid van de aanpassingen.

Voor ingeschreven leerlingen waarbij tijdens de schoolloopbaan een verslag wordt afgeleverd

De inschrijving van deze leerlingen kan niet tijdens dat schooljaar omgezet worden in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Voor deze leerlingen, waarbij tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen dus wijzigt en de vastgestelde behoeften van die aard zijn dat voor een leerling een verslag toegang BO nodig is, organiseert de school een overleg met klassenraad, ouders en CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling te ontbinden. De ontbinding van de inschrijving gebeurt dan steeds voor een daaropvolgend schooljaar.

 
 

Voor ingeschreven leerlingen die reeds over een verslag beschikken en waarbij de nood aan aanpassingen tijdens de schoolloopbaan wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een wijziging van verslag nodig is, organiseert de school een overleg met klassenraad, ouders en CLB. Op basis van dit overleg en nadat het gewijzigd verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling te ontbinden voor een daaropvolgend schooljaar.

Ouders of andere belanghebbenden kunnen tegen deze ontbonden inschrijving klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 
 

Ouders die bv. wegens een verhuis hun kind in een andere school willen inschrijven, maken daar beter tijdig werk van.

Zodra de inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten kunnen zij hun kind inschrijven, volgens de geldende voorrangsregels, ongeacht of het kind effectief zal starten op de eerste schooldag of niet. Een inschrijving geldt immers voor een heel schooljaar en niet voor een specifieke startdatum.

De school noteert in het schooladministratiepakket de datum waarop de inschrijving gebeurde en de datum waarop de leerling op school verwacht wordt.
De inschrijving wordt steeds genoteerd in het inschrijvingsregister van het schooljaar waarvoor de ouder een inschrijving vraagt.

Als ouders hun kind tijdens het schooljaar van school willen veranderen, dan kunnen zij hun kind inschrijven als er nog vrije plaatsen zijn. Ook dan kunnen zij hun kind vooraf inschrijven. De nieuwe school noteert in het schooladministratiepakket de datum waarop de inschrijving gebeurde en de datum waarop de leerling op school verwacht wordt.

Bij een verandering van school in het basisonderwijs respecteren de nieuwe en oude school de procedure om van school te veranderen (zie omzendbrief schoolveranderen).

Ouders met kind(eren) in het basisonderwijs in regio’s waar gewerkt wordt met een aanmeldingsprocedure, moeten er rekening mee houden dat ze niet kunnen inschrijven zolang de aanmeldingsperiode loopt, ook niet als er nog plaats is. Eventuele vrije plaatsen zijn op dat moment immers al opengesteld voor aanmeldende ouders. Kinderen op dat moment toch inschrijven betekent een plaats tweemaal invullen.

 
 

Een 2,5-jarige kleuter die op een instapdatum (bijv. 1 september) mag starten maar wiens inschrijving eerst is geweigerd wegens capaciteit, mag starten zodra er een plaats vrijkomt in de betrokken school.

De ouders hadden immers de intentie om de kleuter in die school te laten starten op de instapdatum (1 september). Komt er na de instapdatum een plaats vrij (bijv. op 14 september) dan hoeft de kleuter niet te wachten tot de volgende instapdatum, maar mag de kleuter er onmiddellijk starten.

 
 

Een school kan een leerling in een bepaalde pedagogische eenheid weigeren als de capaciteit van die pedagogische eenheid bereikt is.

Een weigering kan niet als:

de capaciteit van de pedagogische eenheid nog niet bereikt is;

de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;

de school geen andere weigeringsgrond kan inroepen, bijvoorbeeld de definitieve uitsluiting van de leerling.

 
Veelgestelde vragen over inschrijving