Edison - Foutenpercentages - Overzicht

Commerciële pakketten

Software
leverancier
score Foutenpercentage Aantal berichten Opmerkingen
    <3%      
    <1% 1%-2% 2%-3% 3%-5% 5%-7,5% >7,5% >400000 400000
- 40000
40000
-4000
<4000  
Broekx AAA2 smilegroen.gif             Grijze smiley: neutrale mond      
DKO3 A3  

 

smilegroen.gif           Grijze smiley: neutrale mond    
Informat AAA1 smilegroen.gif           Grijze smiley: neutrale mond        
WISA AAA1 smilegroen.gif           Grijze smiley: neutrale mond        

Niet-commerciële pakketten

Sofware
leverancier
score Foutenpercentage Aantal berichten Opmerkingen
    <3%      
    <1% 1%-2% 2%-3% 3%-5% 5%-7,5% >7,5% >400000 400000
- 40000
40000
-4000
<4000  
HOGENT (De Craemer) AAA4 smilegroen.gif                 Grijze smiley: neutrale mond  
Persona AAA3 smilegroen.gif               Grijze smiley: neutrale mond    
Personix (CVO Antwerpen Zuid) AA3   smilegroen.gif             Grijze smiley: neutrale mond