EDISON - Schoolautomatiseerders - Download pilootproject

!!!!!! BESTANDEN NOG OP TE LADEN IN MEDIATHEEK + VERVANGEN + LINKEN NAKIJKEN!!!!!!

 

EPD-project nieuwe regelgeving volwassenenonderwijs vanaf 01.09.2010 – piloot

Tijdens de infodagen op 24 februari 2010 en 2 maart 2010 is de nieuwe regelgeving voor de centra voor Volwassenenonderwijs vanaf 01.09.2010 voorgesteld. Hiervoor heeft u de kans gekregen om u kandidaat te stellen om in te stappen in het pilootproject.

Onze oproep werd zeer goed aangehoord en we kregen dan ook 51 kandidaatstellingen. Dit toont de betrokkenheid van de sector, waarvoor onze dank.

We kunnen omwille van de bijkomende werklast niet alle kandidaatstellingen weerhouden en hebben een keuze gemaakt op basis van volgende cirteria:

  • Tijdens de pilootfase mag er enkel gewerkt worden met een softwarepakket dat reeds de blauwe wimpel behaald heeft. Dit kan gaan om een commercieel softwarepakket of om een pakket dat in eigen beheer gemaakt werd. Eveneens is het zo dat elk pakket dat nu in het volwassenenonderwijs gebruikt wordt, vertegenwoordigd moet zijn in de testcase.
  • Belangrijk is dat er een groot aantal studierichtingen vertegenwoordigd zijn als ook het Hoger Beroepsonderwijs, de Specifieke LerarenOpleiding en het Secundair Volwassenenonderwijs
  • In het Secundair Volwassenenonderwijs houden we rekening met huishoudelijk onderwijs, beroepsopleidingen, talen in de 4 richtgraden, Nederlands tweede taal en tweedekansonderwijs. Deze diversiteit is gewenst om zoveel mogelijk aspecten van het EPD uit te kunnen testen.

De afdeling Volwassenenonderwijs heeft een selectie gemaakt die erop gericht is met zo een groot mogelijk deelnemende centra een evenwichtige verdeling over al deze criteria te verkrijgen.

Het is dan ook met genoegen dat ik u meld dat u op basis van volgende criteria geselecteerd bent als pilootcentrum.

Als pilootcentrum zal u een testscenario doorlopen dat uit verschillende fases bestaat. Meer concreet omvat dit:

  1. aanpassen softwarepakket door de softwareleverancier of eigen pakket aan de hand van de technische brochure. Deze technische brochure zal beschikbaar zijn op http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/download_personeel.htm vanaf 25 maart 2010. Voor vragen omtrent de technische aanpassingen die doorgevoerd moeten worden kan er contact opgenomen worden met de edison helpdesk op het nummer 02.553.90.90 of via email helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be
  2. vanaf eind april 2010 zal er via de softwareleverancier aan een aantal centra gevraagd worden om met het aangepast softwarepakket gegevens te zenden van een 'testcvo'. Dit zal ongeveer een 10tal fictieve personeelsdossiers omvatten. Hierover zal er dagelijks terugkoppeling gebeuren tussen de verantwoordelijke van het softwarepakket en de verantwoordelijke van de edisonhelpdesk, de heer Jan Dejonghe.
  3. tot slot zullen er medio mei 2010 testzendingen van een deel van het personeelsbestand van het eigen centrum voor volwassenenonderwijs electronische gezonden wordenmedio. Bij technische fouten zal de feedback eveneens gegeven worden door de edisoncel, bij inhoudelijke fouten zal de medewerker van het werkstation u hierover contacteren. Deze briefing zal dagelijks gebeuren.

Voor bijkomende vragen kan u altijd contact opnemen met Daphné Es op het nummer 02/553.97.60 of email daphne.es@ond.vlaanderen.be

Tot slot wens ik u nu reeds danken voor uw bereidwillige medewerking.

Met vriendelijke groeten,

 

Sigrid Callebert
Afdelingshoofd
Afdeling Volwassenenonderwijs

 

Technische documentatie (voorlopige versie)

Pilootcentra

Testscenario fictieve personeelsdossiers

  • testzendingen EPD v04.doc (82 KB, worddocument): begin- en einddata van P2 en P3 aangepast, zodat de berekening van de uren/week overeenkomt met de voorbeelden