EDISON - Infosessie voor Schoolsoftwareleveranciers 2012-2013

PERSONEEL (alles onder voorbehoud)

Nieuw op 1/9/2012 met impact op EPD.

Deze informatie is ook meegedeeld aan de scholen op de infosessie van de “Ronde van Vlaanderen”. De presentaties vind je op de website van AgODi.

Dienstonderbrekingen

(personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen)

Opmerking: het 'gat' in de nummering van de DO’s is afkomstig van het toekennen van een aantal DO’s specifiek voor de CBE. Voorlopig zijn dit interne codes, die niet elektronisch gemeld kunnen worden door de centra. Zodra de CBE’s ook personeelszendingen gaan doen, zullen de codes gepubliceerd worden.

 1. Nieuwe dienstonderbrekingen

 2. Wijzigingen loopbaanonderbreking (ter informatie)
 • De personeelsleden van het onderwijs hebben vanaf 1 januari 2012 nog recht op 60 maanden volledige en 60 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking.Voor 1 januari 2012 was dit zowel voor de volledige loopbaanonderbreking als voor de gedeeltelijke loopbaanonderbreking 72 maanden.
   
 •  De maximumduur van het bestaande ouderschapsverlof wordt uitgebreid.

Het ouderschapsverlof in het kader van de volledige loopbaanonderbreking (DO 097) wordt uitgebreid van 3 naar 4 maanden.
Het ouderschapsverlof in het kader van een halftijdse loopbaanonderbreking (DO 122) wordt uitgebreid van 6 naar 8 maanden.
Het ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 de (DO 154) wordt uitgebreid van 6 naar 20 maanden.

 • Ouders van een gehandicapt kind kunnen het ouderschapsverlof opnemen tot de leeftijd van 21 jaar in plaats van 12 jaar.
 •  Personeelsleden die alleenstaand zijn krijgen een uitbreiding van de loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor de verzorging van hun zwaar ziek kind dat ten hoogste 16 jaar is.

De volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand (DO 104) wordt dan uitgebreid van 12 maanden naar 24 maanden.
De gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand (DO 105) wordt dan uitgebreid van 24 maanden naar 48 maanden.

 • De contractuele personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding kunnen ook loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor medische bijstand krijgen, tenzij ze vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comité

 Dit betekent dat de personeelsleden in administratieve toestand 1, 2, 8 en 9 de volgende dienstonderbrekingen kunnen nemen :
- 097 Ouderschapsverlof in het kader van een volledige loopbaanonderbreking
- 122 Ouderschapsverlof in het kader van een halftijdse loopbaanonderbreking
- 154 Ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5
- 104 Volledige loopbaanonderbreking voor bijstand zware ziekte
- 105 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor bijstand zware ziekte halftijds
- 155 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor bijstand zware ziekte met 1/5

 

Opdrachten

 1. Nieuw omkaderingssysteem basisonderwijs: ingerichte vakcodes
  Er is een nieuwe vakcode 975 “lestijden sociale maatregel”.

  Geldig vanaf 1/09/2012 .
  Aanwending :
  - kleuter : kleuteronderwijzer, leermeester LO, lesopdracht directie.
  - lager : onderwijzer, leermeester LO, leermeester levensbeschouwelijke vakken, lesopdracht directie

  • Stopgezette ingerichte vakken in het basisonderwijs vanaf 1/09/2012

  vak

  ko_vak

  ambt

  ko_ambt

  hs

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  32

  KLEUTERONDERWIJZER

  111

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  70

  ADJUNCT DIRECTEUR

  211

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  39

  DIRECTEUR VAN EEN KLEUTERSCHOOL

  111

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  33

  ONDERWIJZER

  211

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  37

  DIRECTEUR VAN EEN BASISSCHOOL

  211

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  70

  ADJUNCT DIRECTEUR

  111

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  38

  DIRECTEUR VAN EEN LAGERE SCHOOL

  211

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  13

  DIRECTEUR

  111

  770

  gelijke onderwijskansenbeleid

  13

  DIRECTEUR

  211

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  32

  KLEUTERONDERWIJZER

  111

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  33

  ONDERWIJZER

  211

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  37

  DIRECTEUR VAN EEN BASISSCHOOL

  211

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  39

  DIRECTEUR VAN EEN KLEUTERSCHOOL

  111

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  70

  ADJUNCT DIRECTEUR

  111

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  38

  DIRECTEUR VAN EEN LAGERE SCHOOL

  211

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  70

  ADJUNCT DIRECTEUR

  211

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  13

  DIRECTEUR

  111

  614

  lestijden rand-en taalgrensgemeente

  13

  DIRECTEUR

  211

  Voor meer info : zie de omzendbrief Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs meer bepaald Melding van de ingerichte betrekkingen.

   

 2. Nieuwe ambten varend personeel (HS 311)

  ambt

  ko_ambt

  293

  Kapitein/master

  294

  Dekofficier

  295

  Officier-werktuigkundige

  296

  Schipper

  297

  Matroos-motordrijver

  298

  Matroos

  299

  Volmatroos

  300

  Lichtmatroos


  Deze ambten zijn enkel van toepassing in een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde instelling voor gewoon secundair onderwijs die binnen het studiegebied Maritieme opleidingen de optie Rijn- en Binnenvaart organiseert.
  Meer info vind je in het Besluit van de Vlaamse Regering.
   

 3. Eenheden bedrijfsstages worden stopgezet en later toegevoegd aan nascholingsmidddelen.

  OOM-code 09 ”bedrijfsstage” is niet meer geldig vanaf 1/09/2012 .
   
 4. Nieuwe opleidingen in het Volwassenenonderwijs

  De recent goedgekeurde opleidingen in het Volwassenenonderwijs worden binnenkort gepubliceerd.

 

LERENDEN

Er zijn geen wijzigingen aan de zendingen voor instellingen en lerenden.

De informatie over de projecten DISCIMUS en DA VINCI wordt via de geëigende kanalen verspreid.

 

webEDISON - webIDM

Ter informatie:

Tijdens de zomervakantie wordt een nieuwe release geïnstalleerd van :

De scholen zijn hiervan op de hoogte gebracht via een aankondiging in Schooldirect en op de startpagina van webEDISON. Dit heeft geen invloed op de schoolsoftwarepakketten.