Registratie afwezigheden in Discimus: codes geldig vanaf 1 september 2019

Code

Toelichting

Afwezigheid kleuters

A

Afwezigheid van niet-leerplichtige kleuters

Van rechtswege gewettigde afwezigheid

M

Niet invulling werkplekleren niet door onwil

R

Van rechtswege afwezig wegens:

 • Bijwonen van een familieraad
 • Huwelijk
 • Begrafenis
 • Oproeping rechtbank
 • Onderworpen zijn aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming
 • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bv. staking van het openbaar vervoer, overstroming)
 • Levensbeschouwelijke feestdag
 • Tuchtmaatregel indien leerling niet op school wordt verwacht
 • (enkel BaO) Deelname als topsportbelofte aan sportieve manifestaties in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging (*)
 • (enkel SO) Topsportstatuut
 • (enkel SO) Topkunstenstatuut
 • (enkel SO) Ballet
 • (enkel SO) Moederschapsverlof
 • (enkel SO) Afleggen van proeven voor de examencommissie
 • (enkel SO) Vlaamse ScholierenKoepel

 De verklaringen van de ouders of andere officiële documenten ter staving, liggen in de school ter inzage. 

Z

Afwezig wegens ziekte:

 • Met een schriftelijke verklaring van ouders
 • Met een medisch attest
 • Met een attest dat het verblijf in een type 5-school bevestigt

 De ziektebriefjes van de ouders en de medische attesten liggen in de school ter inzage. 

Afwezigheid mits akkoord van de directie

H

Revalidatie tijdens de lestijden (enkel voor buitengewoon onderwijs BaO & SO)

De nodige documenten voor revalidatie liggen in de school ter inzage. 

P

Afwezig om persoonlijke redenen wegens:

 • Rouwperiode bij een overlijden
 • Deelname aan een sportieve/culturele manifestatie
 • Time-out, NAFT, zorgboerderij
 • Trekperiode (binnenschippers, kermis- en circusexploitanten, woonwagenbewoners)
 • (enkel BaO) Topsporttraining voor tennis, zwemmen of gymnastiek
 • (enkel gewoon onderwijs BaO & SO) Revalidatie tijdens de lestijden
 • Andere persoonlijke reden door de directie gewettigd

De verklaringen van de ouders of andere officiële documenten ter staving, liggen in de school ter inzage. 

Problematische afwezigheden

B

Problematisch afwezig wegens:

 • Afwezig wegens ziekte, gestaafd met een twijfelachtig medisch attest (Dixit-attest)
 • Op basis van het oordeel van de school kan “te laat” gelijkgesteld worden met “problematisch afwezig”.
 • (enkel SO) Problematisch afwezig werkplekleren (voortraject, brugtraject of arbeidsdeelname)
 • (enkel SO) Niet-invulling werkplekleren door onwil
 • Andere redenen die niet van rechtswege of door de school gewettigd kunnen worden

Het twijfelachtig medisch attest ligt in de school ter inzage.

Alle stappen die genomen zijn in de leerlingenbegeleiding worden opgenomen in het leerlingendossier. 

(*) Tot maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar. Vanaf de 11de halve schooldag geldt een afwezigheid omwille van deelname aan sportieve/culturele manifestatie door de directie gewettigd.

Opmerking: De alternatieve codes * (pedagogische studiedag), + (facultatieve verlofdag) en ° (halve dag administratie/verkiezingen) blijven behouden.