Aan- en afwezigheidscodes in Discimus

Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus

Een belangrijke actie in het actieplan 'Samen tegen Schooluitval' is het verminderen van het aantal aan- en afwezigheidscodes in het leerplichtonderwijs.

Tot nu toe maakten de scholen voor de registratie van de aan- en afwezigheden in Discimus gebruik van 23 verschillende codes. In het nieuwe registratiesysteem zijn er dat nog zeven. Je vindt ze in deze tabel. 
Die vereenvoudiging zorgt voor een correctere registratie van de aan- en afwezigheden van de leerlingen in het kleuter- en leerplichtonderwijs.

De nieuwe manier van registreren in Discimus gaat in op 1 september 2019.

Om te weten welke code van toepassing is, kan de school gebruik maken van een omzettingstabel. Daarin staat duidelijk welke codes in het nieuwe registratiesysteem de 23 codes uit het oude registratiesysteem vervangen. Scholen zijn uiteraard vrij om voor het opvolgen van hun beleid de oude codes in hun aanwezigheidsregister te behouden.  

Wat zijn de grootste veranderingen vanaf 1 september 2019? 

 1. Afwezigheden van niet-leerplichtige kleuters
  Vanaf 1 september 2019 registreren de scholen voor niet-leerplichtige kleuters alleen nog de afwezigheden in Discimus.
  De registratie van de aanwezigheden van de niet-leerplichtige kleuters door middel van het staande streepje ( | ) vervangen we dan. Vanaf 1 september 2019 registreren de scholen in Discimus alleen nog de afwezigheden van de niet-leerplichtige kleuters met de letter A. 
   
 2. Tuchtmaatregelen
  Vanaf 1 september 2019 breiden we de webservice met de registratie van de definitieve uitsluitingen (tuchtmaatregel) in het secundair onderwijs uit naar het basisonderwijs. Naast de definitieve uitsluitingen registreren de scholen via die webservice dan ook de andere tuchtmaatregelen (tijdelijke uitsluiting en een preventieve schorsing) voor zowel basis- als secundair onderwijs.
   
  Voor de registratie van de afwezigheden in Discimus zijn de volgende regels van toepassing:
 • Als de leerling afwezig is als gevolg van een tuchtmaatregel, registreert de school dat met de code R.
  Als de leerling aanwezig is op school tijdens de periode van de tuchtmaatregel, wordt met andere woorden geen afwezigheidscode geregistreerd.
 • Als de leerling tijdens een tuchtmaatregel op school wordt verwacht maar afwezig is, dan registreert de school de afwezigheid van de leerling met de gepaste code:
  • Code B voor een ongewettigde afwezigheid
  • Code P voor een afwezigheid om persoonlijke redenen
  • Code R voor een van rechtswege gewettigde afwezigheid
  • Code Z voor een afwezigheid wegens ziekte
  • Code H voor een afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de lestijden (alleen voor buitengewoon onderwijs)

 

Contact
Basisonderwijs:

Brenda De Wilde

02 553 01 50

Secundair onderwijs:

Marc Van de Meirssche

02 553 87 03

Peter Bex

02 553 88 75