Commissie Zorgvuldig bestuur - Wat is Zorgvuldig bestuur?

Scholen (basis, secundair, deeltijds kunstonderwijs en internaten) en centra (centra voor leerlingen begeleiding en centra voor volwassenenonderwijs) houden zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes.


1 . Beheersing onderwijskosten

1.1. Scholen in het basisonderwijs vragen geen directe of indirecte inschrijvingsgelden. Verder vraagt de school geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. In het basisonderwijs moet de bijdragen van de ouders in verhouding zijn met de geleverde prestatie door de school.

Op de website onderwijs vind je een lijst met vragen en antwoorden over de maximumfactuur.

1.2. Een school in het secundair onderwijs vraagt geen direct (bij de inschrijving) of indirect (hoge kosten aanrekenen) inschrijvingsgeld.

1.3. Een school in het basis- en secundair onderwijs geeft aan de ouders een overzicht van de financiële bijdragen via het schoolreglement. Het schoolreglement en dus ook de bijdrageregeling komen ter sprake in de schoolraad.

1.4. In het volwassenenonderwijs mag buiten het inschrijvingsgeld geen andere kosten worden aangerekend. Het cursusmateriaal wordt aangerekend tegen kostprijs en moet bij het begin van elk schooljaar geraamd worden en moet voor de inschrijving meegedeeld worden.

2. Eerlijke concurrentie

Onderwijsinstellingen mogen publiciteit maken en informatie geven over het eigen opvoedings-, onderwijs- en begeleidingsaanbod.

Specifiek voor de centra voor volwassenenonderwijs moet de informatie correct zijn, in overeenstemming met het decreet volwassenenonderwijs en mag geenszins misleidend zijn.

Informatie over of vergelijkingen met andere onderwijsinstellingen is niet toegelaten. Ook de andere activiteiten van de scholen en centra getuigen van een eerlijke concurrentie : in overeenstemming met de regelgeving en het behoorlijk gedrag onder onderwijsinstellingen.

3. Verbod op politieke activiteiten

Een onderwijsinstelling kan binnen haar domein geen mededelingen of activiteiten dulden die rechtstreeks of onrechtstreeks de verspreiding van politieke ideeën meebrengen.

4. Handelsactiviteiten

Onderwijsinstellingen kunnen handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met haar onderwijs of begeleidingsopdracht.

  1. Daden van koophandel worden in enge zin geïnterpreteerd : handelsactiviteiten die enkel en alleen als doel hebben de verrijking van het bestuur of van personen betrokken bij het onderwijs of de begeleiding zonder dat er een algemene of concrete aanwending is in het kader van de taken en doelstellingen.
  2. De verenigbaarheid met de onderwijs- of begeleidingsopdracht houdt in dat de handelsactiviteiten kaderen in de normale dienstverlening aan de leerlingen of het leerprogramma. Indien de handelsactiviteiten buiten dat kader vallen moeten ze een occasioneel karakter hebben.

5. Reclame en sponsoring

Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen. In vele gevallen maakt de regelgeving geen onderscheid tussen reclame en sponsoring. Onderwijsinstellingen die reclame en sponsoring door derden toelaten houden zich aan een aantal beginselen :

  • de verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame. Er wordt aangenomen dat met verplichte onderwijsactiviteiten en leermiddelen datgene bedoeld is om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
  • de facultatieve onderwijsactiviteiten in het basisonderwijs en alle onderwijsactiviteiten in de andere onderwijsniveaus zijn vrij van reclame, behalve als het enkel gaat om een verwijzing naar het feit van de tussenkomst van een persoon of een organisatie (sponsoring).
  • Reclame en sponsoring zijn kennelijk verenigbaar met de taken en doelstellingen van de instelling.
  • Reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de onderwijsinstelling niet in het gedrang.

Elke basis- en secundaire school stelt samen met de schoolraad een basisvisie op over het schoolbeleid inzake reclame en sponsoring. Deze afspraken komen in het schoolreglement.

6. Participatie gesubsidieerd onderwijs

De schoolraad moet alle personeelsleden, leerlingen en ouders inlichten over de werking van de onderwijsinstelling. De schoolraad beschikt over een algemeen informatierecht, een adviesbevoegdheid inzake studieaanbod, samenwerking, schoolvervoer, nascholing en projecten, een overleg bevoegdheid over het schoolreglement, bijdrageregeling, schoolwerkplan, extra-muros, infrastructuurwerken, aanwending lestijden, welzijn en de leerlingenstages.