Voorstel tot aanmeldingsprocedure in het secundair Onderwijs

Als je als schoolbestuur, verscheidene schoolbesturen samen, of LOP met een aanmeldingsprocedure wil werken, dan moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.


Initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 hebben de mogelijkheid om:

 • een dossier verder te zetten dat eerder door de CLR werd  goedgekeurd voor meerdere schooljaren, of;
 • een dossier te wijzigen dat eerder door de CLR werd goedgekeurd voor één of voor meerdere schooljaren, of;
 • gebruik te maken van een standaarddossier dat ter beschikking wordt gesteld door de Commissie inzake Leerlingenrechten, of;
 • af te wijken van een standaarddossier.

Het voorstel van aanmeldingsprocedure wordt per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Commissie bezorgd. Voor een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 doe je dit uiterlijk op 15 december 2019.
Initiatiefnemers maken gebruik van een meldingsformulier om het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de Commissie te bezorgen:

docx bestandMeldingsformulier_SO.docx (971 kB)

Iedere initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure voor het secundair bezorgt een meldingsformulier aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Een contactpersoon van de initiatiefnemer vult dit formulier in.
De initiatiefnemer mandateert een contactpersoon om voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor te leggen aan de CLR. 

Iedere initiatiefnemer vult in welke vestigingsplaatsen deelnemen aan de aanmeldingsprocedure. Indien de aanmeldingsprocedure niet alle vestigingsplaatsen van de fusiegemeente bevat of afwijkt van de vestigingsplaatsen van vorig schooljaar, vult de contactpersoon van de initiatiefnemer ook de lijst met vestigingsplaatsen in en dient deze in bij de CLR.

xlsx bestandLijst_deelnemende_vestigingsplaatsen_SO_BuSO.xlsx (332 kB)

 

 
 

Als de initiatiefnemer een dossier wil verderzetten dat eerder door de Commissie inzake Leerlingenrechten voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten: 

 • Het ingevulde meldingsformulier (vraag 1 - 6 en 12 van het Word-bestand). 
 • De ondertekende, in gescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting in gescand.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.

 

 
 

Als de initiatiefnemer een dossier wil wijzigen dat eerder voor één of voor meerdere schooljaren werd goedgekeurd, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (vraag 1 - 6  en 12 van het Word-bestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.
 • Een Word-bestand van het eerder goedgekeurde aanmeldingsdossier, waarin de wijzigingen zijn aangebracht met behulp van “track changes” (of “wijzigingen behouden”) of gemarkeerd zijn in fluo-geel.

De commissie gaat ervan uit dat in het wijzigingsdossier gevolg wordt gegeven aan eerder geformuleerde opmerkingen.

 
 

De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt 3 standaarddossiers ter beschikking voor het secundair onderwijs:

 • standaarddossier A voor een individuele vestigingsplaats in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • chronologie: 5% van de vrije plaatsen na de aanmeldingen of inschrijvingen van de voorrangsgroepen ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’, ‘kinderen van een personeelslid’ en indien van toepassing ‘leerlingen met campusvoorrang’
  • toeval.

pdf bestandModel standaarddossiers A_SO.pdf (207 kB)

 • standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • toeval
  • rangorde van keuze

pdf bestandModel standaarddossiers B_SO.pdf (205 kB)

 • standaarddossier C voor verschillende vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • rangorde van keuze
  • toeval.

pdf bestandModel standaarddossiers C_SO.pdf (213 kB)

Als de initiatiefnemer gebruik maakt van een standaarddossier, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het volledig ingevulde meldingsformulier (word-bestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.
 • Indien van toepassing: de goedkeuring van de campusvoorrang van het LOP basis- en secundair onderwijs
 
 

Als de Initiatiefnemer af wil wijken van een standaarddossier, kan dit met behulp van het sjabloon: docx bestandSjabloon afwijken van standaarddossier 2020-2021_SO.docx (2.07 MB)

De contactpersoon bezorgt volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het volledig ingevulde meldingsformulier (word-bestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.
 • Indien van toepassing: de goedkeuring van de campusvoorrang van het LOP basis- en secundair onderwijs
 • Het ingevulde Word-bestand 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier'.
 • De ondertekende, ingescande versie van het document 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier' bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 
 

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure van scholen die behoren tot een LOP moet met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De Commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en te laten ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.
Dat geldt ook voor de notulering over het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur, van:

 • de rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen;
 • het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats;
 • de mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen.

Voor de nodige mandateringen kunnen initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP gebruik maken van volgend model: docx bestandModel mandatering secundair onderwijs buiten LOP-gebied.docx (17 kB)

 

 

Aanmelden 2020-21 financiële ondersteuning

Initiatiefnemers kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen via het meldingsformulier, uiterlijk tot 15/12/2019. Aanvragen worden door het secretariaat van de Commissie overgemaakt aan het Departement Onderwijs en Vorming. De subsidie wordt toegekend bij ministerieel besluit.

Hier vind je een overzicht van de gemeenten waar men voor de inschrijvingen gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

 • in het basisonderwijs;
 • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs;
 • in het buitengewoon secundair onderwijs.