Voorstel tot aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs

Als je als schoolbestuur, verscheidene schoolbesturen samen, of LOP met een aanmeldingsprocedure wil werken, dan moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.


Initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 hebben de mogelijkheid om:

 • een dossier voort te zetten dat eerder door de CLR werd  goedgekeurd voor verschillende schooljaren, of;
 • een dossier te wijzigen dat eerder door de CLR werd goedgekeurd voor één of voor verschillende schooljaren, of;
 • gebruik te maken van een standaarddossier dat ter beschikking wordt gesteld door de Commissie inzake Leerlingenrechten, of;
 • af te wijken van een standaarddossier.

Iedere initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021, bezorgt uiterlijk op 15 december 2019 het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de Commissie.

Initiatiefnemers maken gebruik van een meldingsformulier om het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de Commissie te bezorgen:

 • voor het gewoon basisonderwijs
 • voor het buitengewoon basisonderwijs

Een contactpersoon van de initiatiefnemer vult dit formulier in.
De initiatiefnemer heeft die contactpersoon gemandateerd om voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor te leggen aan de CLR. 
Iedere initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs bezorgt per e-mail met ontvangstbevestiging een meldingsformulier aan de Commissie inzake Leerlingenrechten: 
 xlsm bestandmeldingsformulier_aanmelden_basisonderwijs.xlsm (2 MB)

 xlsm bestandmeldingsformulier_aanmelden_buitengewoon_basisonderwijs.xlsm (1.74 MB)

 

 
 

Als de initiatiefnemer een dossier wil voortzetten dat eerder door de Commissie inzake Leerlingenrechten voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.  

 

 
 

Als de initiatiefnemer een dossier wil wijzigen dat eerder voor één of voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.
 • Een Word-bestand van het eerder goedgekeurde aanmeldingsdossier, waarin de wijzigingen zijn aangebracht met behulp van “track changes” (of “wijzigingen behouden”).

De commissie gaat ervan uit dat in het wijzigingsdossier gevolg wordt gegeven aan eerder geformuleerde opmerkingen.

 
 

De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt 3 standaarddossiers ter beschikking voor het basisonderwijs:

 • standaarddossier A voor een individuele vestigingsplaats in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats
  • toeval.

pdf bestandCLR_Standaarddossier_A_2020-2021_BaO.pdf (213 kB)

 • standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • rangorde van keuze
  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats
  • toeval.

pdf bestandCLR_Standaarddossier_B_2020-2021_BaO.pdf (215 kB)

 • standaarddossier C voor verschillende vestigingsplaatsen in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:
  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats
  • rangorde van keuze
  • toeval.

pdf bestandCLR_Standaarddossier_C_2020-2021_BaO.pdf (222 kB)

Als de initiatiefnemer gebruik maakt van een standaarddossier, bezorgt de contactpersoon volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 
 

Als de Initiatiefnemer af wil wijken van een standaarddossier, kan dit met behulp van het sjabloon: docx bestandCLR_Sjabloon afwijken van standaarddossier 2020-2021_BaO.docx (2.07 MB)

De contactpersoon bezorgt volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • Het ingevulde Word-bestand 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier'.
 • De ondertekende, ingescande versie van het document 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier' bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 
 

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure van scholen die behoren tot een LOP moet met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en te laten ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.
Dat geldt ook voor de notulering over het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur, van:

 • de rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen;
 • het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats;
 • de mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen.

Voor de nodige mandateringen kunnen initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP gebruik maken van volgend model: docx bestandModel mandatering basisonderwijs buiten LOP-gebied.docx (17 kB)

 

 

Aanmelden 2020-21 financiële ondersteuning

Initiatiefnemers kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen via het meldingsformulier, uiterlijk tot 15/12/2019. Aanvragen worden door het secretariaat van de Commissie overgemaakt aan het Departement Onderwijs en Vorming. De subsidie wordt toegekend bij ministerieel besluit.  

Hier vind je een overzicht van de gemeenten waar men voor de inschrijvingen gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

 • in het basisonderwijs;
 • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs;
 • in het buitengewoon secundair onderwijs.