Beslissingen Kamer van beroep 2020 - Gemeenschapsonderwijs

2020-07 pdf bestandKvB_GO_2020_beslissing07.pdf (32 kB)

Feiten:

vastgrijpen borsten personeelslid

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende redenen

Beslissing kamer van beroep: 

18 februari 2020 - de kamer van beroep bevestigt het ontslag om dringende redenen

Grond van de zaak:

De Kamer van beroep is van oordeel dat het in aanmerking genomen feit als bewezen voorkomt en dat het om een ernstig feit gaat dat geen verontschuldiging kan krijgen en dat terecht gesanctioneerd is met het ontslag om dringend reden.  Het ontsla om dringende reden wordt bevestigd.

 

2020-05 pdf bestandKvB_GO_2020_beslissing05.pdf (43 kB)

Feiten:

ongepast seksueel gedrag, intimidatie van beginnende leerkrachten, isolatie van kritische leerkrachten  door een schooldirecteur.– opstarten tuchtonderzoek

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing

Beslissing kamer van beroep: 

18 februari 2020 - de kamer van beroep bevestigt de preventieve schorsing

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep stelt dat los van de algemene vaststelling dat het in redelijkheid verantwoord is om, teneinde het regelmatig verloop en de sereniteit van het onderzoek te garanderen, een schooldirecteur buiten de dienst te houden wanneer tegen hem een tuchtonderzoek loopt met betrekking tot feiten waarover het personeel ongeremd verklaringen moet kunnen afleggen -hij bekleedt immers een gezagspositie ten opzichte van het personeel en ziet daarin mogelijk kansen om het onderzoek te hinderen-, vormen in casu vaststellingen door de Arista-verslaggever een versterking van dat standpunt.  De Kamer van beroep beslist om de preventieve schorsing te bevestigen.

 

2020-04 pdf bestandKvB_GO_2020_beslissing04.pdf (26 kB)

Feiten:

beroep is onontvankelijk aangezien het verzoekschrift niet aan de voorgeschreven vormvoorschriften voldoet en het beroep niet gemotiveerd is.

Bestreden beslissing:

ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

10 maart 2020 – het beroep tegen de beslissing van de raad van bestuur waarbij verzoeker de tuchtmaatregel van het ontslag wordt opgelegd, is onontvankelijk.

 

2020-03 pdf bestandKvB_GO-beslissing03-2020.pdf (36 kB)

Feiten:

slecht functioneren, gebrek aan voorbereiding lessen/opdrachten, foutief ingeven punten waardoor beraadslaging van de klassenraad niet op een correcte manier kon verlopen.

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende redenen

Beslissing kamer van beroep: 

28 januari 2020 - de kamer van beroep vernietigt het ontslag om dringende redenen

Grond van de zaak:

De Kamer van beroep is van oordeel dat het bewijs van dringende reden die de schooldirecteur toeliet om verzoeker met onmiddellijke toegang te ontslaan, niet voorligt. Het ontslag om dringende redenen wordt vernietig

 

2020-01 pdf bestandKvB_GO_2020_beslissing01.pdf (63 kB)

Feiten:

als rekenplichtige weet hebben van financiële malversaties in hoofde van directeur en nalaten om hiervan melding te doen bij de scholengroep.

Bestreden beslissing:

ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

2 maart 2020 - de kamer van beroep vernietigt het ontslag en legt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling tot en met 31 augustus 2021.

Grond van de zaak:

De Kamer van beroep is van oordeel dat het feiten bewezen zijn en onderschrijft volledig de overwegingen die de raad van bestuur ontwikkeld heeft om de strafmaat te bepalen. Zonder afbreuk te doen aan de ernst van de feiten en aan het gegeven dat de verzoekster haar verantwoordelijkheid totaal ontlopen heeft, vindt de Kamer van beroep wel dat enige clementie kan betoond worden omdat de verzoekster in een hiërarchische structuur stond en van daaruit dagdagelijks met de schooldirecteur samenwerkte. Vanuit dat oogpunt kan enig begrip opgebracht worden voor een algemeen terughoudende opstelling van de verzoekster, zeker nu uit het dossier blijkt dat de verzoekster op eerder aan de onderzoekers van het GO! verklaarde dat in het verleden een onderzoek gebeurde naar schriftvervalsing in de school en dat dit onderzoek uitdraaide op de vraag “wie de mol was” en zij zich daarom voornam “om te horen, te zien en te zwijgen”. Ook de omstandigheid dat de verzoekster zich niet persoonlijk verrijkt heeft of zich van een ander voordeel verzekerd heeft spreekt enigszins in haar voordeel.

Vanuit dat oogpunt is de Kamer van beroep van oordeel dat de verzoekster, nu de schooldirecteur met een tuchtmaatregel uit de school verwijderd is, een tweede kans mag krijgen en dat de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling tot 31 augustus 2021 de gepaste straf is voor de ernstige deontologische fouten die zij begaan heeft