Aangifte Sociale Risico's

Brief uitstel ASR/ZIMA

pdf bestandbrief uitstel ASR ZIMA_Mijn Onderwijs.pdf (787 kB)

Aangifte Sociaal Risico (ASR)

AGODI gaat verder door op de lijn die is ingezet met DMFA, DIMONA en CAPELO, waarbij AGODI en AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) werkgeversverplichtingen ten aanzien van de instellingen van de sociale zekerheid overnemen van de schoolbesturen en inrichtende machten in Vlaanderen. Het project Aangifte van een Sociaal Risico (ASR) past ook in het initiatief ‘Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse en de federale overheid zijn er zich van bewust dat onderwijsinstellingen lijden onder administratieve planlast. Beide bestuursniveaus voeren projecten uit om de planlast via digitalisering aan te pakken. Voor de elektronische aangifte van sociale risico’s (e-ASR) slaan AGODI en AHOVOKS de handen in elkaar met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De medewerkers van schoolsecretariaten bezorgden tot voor kort alles wat onder ASR viel (werkloosheid, ziekte-uitkering, arbeidsongevallen) op papier aan de diverse instellingen van de sociale zekerheid. De papieren formulieren worden geleidelijk aan vervangen door elektronische aangiftes van sociale risico’s. 

Sector Werkloosheid (WECH: Werkloosheid/Chômage)

De formulieren C131A-Onderwijs-Werkgever en C131B-Onderwijs zijn sinds 1 september 2017 vervangen door een elektronische aangifte die respectievelijk scenario 3 (WECH503) en scenario 6 (WECH506) heten. 

Sinds die datum aanvaarden de uitbetalingsinstellingen (= de vakbonden en de Hulpkas voor de Werkloosheidsuitkeringen) de papieren formulieren C131A en C131B niet meer en kan de aangifte van een sociaal risico binnen de sector Werkloosheid alleen nog elektronisch gebeuren. AGODI en AHOVOKS dienen sindsdien de nodige e-ASR in voor de personeelsleden waarvoor de agentschappen een melding (via een RL16) ontvangen van de onderwijsinstellingen.

Opgelet, het C4-formulier blijft wel op papier bestaan en wordt (voorlopig) niet vervangen door een elektronische tegenhanger. Het zijn de werkgevers (= schoolbesturen en inrichtende machten) die verantwoordelijk blijven voor het invullen van die C4-formulieren.

Meer informatie over de e-ASR vind je in de omzendbrief.

Sector Uitkeringen (ZIMA: Ziekte/Maladie)

Ook in de sector Uitkeringen zal de elektronische aangifte op termijn verplicht worden. Een elektronische aangifte zal volgende papieren formulieren vervangen:

  • Inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
  • Aangifte van de werkhervatting
  • Aangepaste arbeid

In principe geldt de verplichte elektronische aangifte vanaf 1 juli 2019, maar voor de onderwijssector zal die verplichting pas vanaf 1 juli 2020 gelden. Tot die datum blijft de gekende werkwijze op papier verder van toepassing. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) zijn van die afspraak op de hoogte en blijven ook na 1 juli 2019 de hoger genoemde papieren formulieren aanvaarden. U vindt hieronder de pdf-versie van de brief van de administrateur-generaal van AGODI aan de scholen.

pdf bestandbrief uitstel ASR ZIMA_Mijn Onderwijs.pdf (787 kB)