2019 - Vrij Onderwijs

2019-11 pdf bestandbeslissing 11 anoniem.pdf (102 kB)

Feiten:

gereedschapskoffers van de leerlingen op de vloer uitstrooien; lln vastpakken bij de borst, achteruit te duwen, knie op  borstkas plaatsen, lln uitschelden; directie vraagt uitdrukkelijk om niet te communiceren, gebeurt toch

Bestreden beslissing:

ontslag  

Beslissing kamer van beroep: 

24 mei 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van het ontslag – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling op  

Grond van de zaak:

Redelijke termijn, er liggen volgens de kamer geen indicaties voor dat er in dit dossier ontoelaatbaar lang gewacht zou zijn om op te treden, gelet op de strafrechtelijke vervolging.

De kamer van beroep is er van overtuigd dat er een probleem is van verbale en fysieke agressie en tilt zwaar aan deze feiten (buitengewoon onderwijs). De kamer van beroep erkent ook een aantal verzwarende omstandigheden (geweld gepleegd zonder onmiddellijke noodzaak). De kamer van beroep moet ook vaststellen dat het niet de eerste keer is dat zich dergelijke feiten voordoen en het voorliggende tuchtdossier kleuren.

Uit het dossier blijkt daarnaast onvoldoende dat de inrichtende macht pogingen heeft gedaan om het gedrag van betrokkene bij te sturen.

 

2019-10 pdf bestandbeslissing 10 anoniem.pdf (69 kB)

Feiten:

-

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende reden 

Beslissing kamer van beroep: 

24 mei 2019 - de kamer van beroep neemt akte van de afstand van het beroep 

   

2019-09 pdf bestandbeslissing 9 anoniem.pdf (105 kB)

Feiten:

aansporen en ondersteunen van fraude tijdens de module-evaluaties.  

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende reden 

Beslissing kamer van beroep: 

3 mei 2019 - de kamer van beroep bevestigt het ontslag om dringende reden     

Grond van de zaak:

Wat betreft het hoorrecht: De kamer heeft begrip voor de frustratie van verzoekende partij dat zij niet opnieuw gehoord werd vooraleer het ontslag werd uitgesproken. Om die redenen is de snelheid waarmee de school heeft gehandeld betreurenswaardig. Het hoorrecht is krachtens artikel 25 RPD geen decretale verplichting is. Bijgevolg kan de kamer zich slechts afvragen of het ontbreken van een verhoor ertoe geleid heeft dat de inrichtende macht niet over alle feiten beschikte op het moment van de beslissing.

Wat betreft de vervaltermijn

Het correcte verloop van de procedure wordt evenmin geraakt door het tijdsverloop. Krachtens art. 25 DRP begint de termijn van drie dagen te lopen vanaf het moment dat er kennis is van de dringende reden in hoofde van de inrichtende macht of zijn gemandateerde. Dit impliceert ook een beperkt onderzoek naar de juistheid van de vermoedens, vooraleer de termijn van drie werkdagen begint te lopen.

Wat betreft de mededeling van de sanctie

Krachtens art. 25 DRP dient de dringende redenen ter kennis worden gebracht bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen drie werkdagen na het ontslag. In dit dossier stelt zich geen vraag naar de tijdigheid van de brief, wel naar de precisieze inhoud. De omschrijving van de feiten is volgens de kamer korter dan wenselijk. Desalniettemin is de kamer van oordeel dat de essentie van de dringende reden correct wordt weergeven.

Wat betreft het bewijs van de feiten:

De kamer neemt ervan akte dat het dossier berust op verklaringen van minderjarige leerlingen. Doorheen elke verklaring is er een duidelijke rode draad op te merken die strookt met de voorgebrachte dossierstukken en getuigenissen.

Wat betreft de ernst van de voorgebrachte feiten

De kamer aanvaardt dat het gaat om een ernstige tekortkoming die het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Dat de functieomschrijving onduidelijk zou zijn of ruimte voor interpretatie zou laten is niet geloofwaardig.

Wat betreft de proportionaliteit van de sanctie

De kamer van beroep aanvaardt dat er sprake is van een ernstige tekortkoming die het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

 

2019-08 pdf bestandbeslissing 8 anoniem.pdf (80 kB)

Feiten:

Verzenden van elektronische berichten en foto’s naar de leerlinge, aanzetten tot het plegen van ontucht, die door de betrokken leerling als ongewenst, aanstootgevend en grensoverschrijdend werden ervaren; het als leraar stellen van seksueel, grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de leerlinge     

Bestreden beslissing:

ontslag 

Beslissing kamer van beroep: 

24 april - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van het ontslag    

Grond van de zaak:

In de statuten van verwerende partij is het aanwerven en ontslaan van personeel een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. De restbevoegdheid gaat naar de raad van bestuur. Volgens het rechtspositiedecreet wordt de tucht­bevoegdheid uitgeoefend door wie aangeworven heeft. Dat is in beginsel de rechtspersoon van de vzw. Men kan dus redeneren dat de tuchtcommissie door de raad van bestuur, die ook de vzw verbindt, geldig samengesteld werd. Die specifieke bepaling in de statuten dat het ontslaan van personeel aan de algemene vergadering voorbehouden is, verandert evenwel uitdrukkelijk het tuchtrecht van verwerende partij. Daardoor was de tuchtcommissie niet gemachtigd. De algemene vergadering had die bevoegdheid aan de tuchtcommissie of de raad van bestuur kunnen delegeren, maar heeft dit niet gedaan. Zelfs na de beslissing van de tuchtcommissie had de algemene vergadering de volledige procedure kunnen bevestigen en het onderzoek en de deliberatie van de tuchtcommissie kunnen valideren, maar ook dat is niet gebeurd. De redenering dat in de dagelijkse werking van de school de voorzitter en de bestuurders door hun handelen impliciet garanderen dat de algemene vergadering met alles akkoord gaat, gaat in tegen het vzw-recht.

 

2019-07 pdf bestandbeslissing 7 anoniem.pdf (83 kB)

Feiten:

Seksueel grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een leerlinge op de school

Bestreden beslissing:

ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

28 maart 2019 - de kamer van beroep bevestigt de tuchtmaatregel van het ontslag   

Grond van de zaak:

Verzoekende partij heeft zich schuldig gemaakt aan afspraakjes met een leerlinge en ongepaste aanrakingen en heeft voorgesteld een liefdesrelatie te beginnen. Die feiten blijken uit het dossier dat de tuchtcommissie gebruikt heeft. Verzoekende partij wist dat de leerlinge een emotionele leeftijd van achttien maanden had, dus bijzonder kwetsbaar was en recht had op de voortdurende voorzichtige aanpak waar het BUSO voor staat.

 

2019-06 pdf bestandbeslissing 6 anoniem.pdf (99 kB)

Feiten:

school vroegtijdig en zonder toelating verlaten; nauwelijks les geven en taken niet uitvoeren; weigeren de instructies van de directeur op te volgen; gezag van de directeur niet aanvaarden; tijdens een overleg de directeur beschuldigen verantwoordelijk te zijn voor de zelfmoord van collega.

Bestreden beslissing:

terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar 

Beslissing kamer van beroep: 

13 maart 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling op tot 30 juni 2020   

Grond van de zaak:

Een normaal discussiepunt wordt een personeels­probleem en een therapeutische kwestie. Een dergelijke houding reduceert de inzet­baarheid in de school en schaadt het vertrouwen van de directie. In het dossier en op de zitting wordt verklaard dat haar houding te wijten is aan A.S.S.

Schijn van partijdigheid? Een tuchtcommissie is geen onder­zoeksrechter. Als er geen voor­oordeel van schuldige gedraging mag zijn, kon er nooit een tuchtzaak opgestart worden. Feiten niet bewezen? Feiten worden niet ontkend. 3. Niet-toereken­baarheid van de feiten? De sector van het onderwijs heeft een degelijke arbeids­bescher­ming, maar die heeft ook als gevolg dat schoolbesturen op een efficiënte arbeidsprestatie mogen rekenen en dat niet alle ziektes of stoornissen van perso­neels­leden te hunnen laste vallen. 

 

2019-05 pdf bestandkvb_gvo_2019-5.pdf (121 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 6 maand op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde op de zitting in 2018 vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd. Dat probleem werd gedeeltelijk rechtgezet in voorliggende procedure. De middelen. Partijdigheid; de veroordeling is door de tuchtcommissie uitgesproken na een correcte procedure; partijdigheidbeginsel; tuchtcommissie was niet onregelmatig samengesteld, volgens de statuten hadden de bestuurders de bevoegdheid om de vzw te verbinden; rechten van verdediging door niet te zoeken naar getuigen à décharge; beginselen behoorlijk bestuur.

 

2019-04pdf bestandkvb_gvo_2019-4.pdf (112 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 5 maanden

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 5 maanden – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de blaam op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde in 2018 ineen voorgaande zitting al vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd.  Procedureel: als twee leden niet stemmen, is de tuchtcommissie niet ongeldig samengesteld; redelijke termijn; overheid heeft de taak om een zaak binnen een redelijke termijn af te handelen; rechten van de verdediging wegens het niet-oproepen van moraliteitsgetuigen, motiveringsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel.

 

2019-03pdf bestandkvb_gvo_2019-3.pdf (118 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 5 maanden

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 5 maanden  – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 2 maand op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde in een zitting in 2018 al vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten de verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd.  De middelen. De samenstelling van de tuchtcommissie; de leden van de tuchtcommissie dienen geen bestuurders van de vzw te zijn; er is in het besluit van de Vlaamse Regering sprake van tuchtoverheid

 

2019-02pdf bestandkvb_gvo_2019-2.pdf (73 kB)

Feiten:

laster en eerroof

Bestreden beslissing:

ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep neemt akte van de afstand van het beroep

Grond van de zaak:  

 

2019-01pdf bestandkvb_gvo_2019-1.pdf (181 kB)

Feiten:

handelingen van ernstige grensoverschrijdende aard die geleid hebben tot psychische en fysische grote schade en burn-out bij G.B. 

Bestreden beslissing:

terugkeer tot de tijdelijke aanstelling

Beslissing kamer van beroep: 

9 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling 

Grond van de zaak:  

De tuchtfeiten die als basis voor de beslissing genomen werden dateren van 2016. De tuchtprocedure diende normaal minder dan zes maand na de feiten opgestart te worden. De termijn start bij de kennisname door het schoolbestuur. De afgevaardigd bestuurder was in 2016 al op de hoogte van de feiten.   De tweede reden om tot een vernietiging te komen is dat de tuchtprocedure te sterk gebaseerd werd op de adviezen van de preventieadviseur.