Voortaan vind je de AGODI-academie terug op de website onderwijs.

Let op voor phishingmails!

Er zijn mails in omloop die verwijzen naar een valse site van de Vlaamse overheid. Lees er hier meer over

Jaarverslag van AGODI over 2020

Benieuwd wat wij in 2020 met ons agentschap gedaan hebben en wat er in het onderwijs gebeurd is? In ons jaarverslag vind je alles terug, van cijfers over verklaringen tot ambities voor de komende jaren

Eindejaarstoelage 2021

De eindejaarstoelage werd uitbetaald op 20 december 2021. Voorgaande jaren lag het vakantiegeld van vastbenoemde personeelsleden lager door een begrotingsmaatregel, als compensatie ontvingen ze een hogere eindejaarstoelage. Die maatregel is niet langer van kracht, zoals werd bepaald in CAO XI (voor leerplicht) en CAO V (voor hoger onderwijs). Deze personeelsleden kregen dit jaar in mei meer vakantiegeld en ontvingen bijgevolg nu een lagere eindejaarstoelage. Meer hierover.

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - november 2021

Driemaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

Rapport Vlaamse reaffectatiecommissie

Het rapport van de Vlaamse reaffectatiecommissie over het schooljaar 2020-2021 is beschikbaar: pdf bestandRapport TBSOB 2020-2021.pdf (1.54 MB)

SGI, ICT-coördinator en -coördinatie

nieuwigheden in het SO vanaf 1/9/2021: scholengemeenschapsinstellingen (SGI), ICT-coördinatie en ICT-coördinator

Nieuwe index

Door de overschrijding van de spilindex in augustus worden vanaf 1 oktober 2021 de salarissen en de wachtgelden met 2 % verhoogd. De nieuwe indexcoëfficiënt is 1.7758

Vakantiegeld 2021

Het vakantiegeld wordt uitbetaald op dinsdag 25 mei 2021. Informatie over de berekening vindt je hier.

Voordelen alle aard (VAA) via AGODI en AHOVOKS

Het ministerie van Onderwijs en Vorming neemt de verplichtingen bij de toekenning van VAA over van je school. Lees alle informatie in de omzendbrief, op de website van Onderwijs Vlaanderen voor directies en onderwijspersoneel of op onze salariswebsite.

Kleuterparticipatierapport schooljaar 2020-2021

AGODI publiceerde voor elke school via Mijn Onderwijs het eerste kleuterparticipatierapport met de aanwezigheidsgegevens van september tot de kerstvakantie. Het tweede volgt na de paasvakantie. Zo krijg je, als schooldirectie, zicht op de groep kleuters die te weinig aanwezig is en heb je een werkinstrument om zelf acties uit te rollen en te evalueren. Lees meer info of mail je vragen. 

Rapport afwezigheid wegens ziekte Vlaams onderwijspersoneel

Het jaarlijks rapport over afwezigheid wegens ziekte van het Vlaamse onderwijspersoneel is beschikbaar. Je vindt het hier.

Aanvraag onderwijsbevoegdheden en programmaties in het DKO

Maak gebruik van de overzichtspagina met alle informatie en nieuwigheden over de onderwijsbevoegdheden en programmaties in het deeltijds kunstonderwijs.

Cijfermateriaal relatieve aanwezigheid indicator en niet-indicator leerlingen

De data over de relatieve aanwezigheid van indicator en niet-indicator leerlingen per gemeente en per vestigingsplaats van het schooljaar 2019-2020 zijn beschikbaar op onze website. Scholen binnen LOP-gebied én scholen die gebruik maken van een aanmeldingsprocedure, gebruiken die gegevens om de dubbele contingentering toe te passen.

Cijfermateriaal problematische afwezigheden en tucht

De data over problematische afwezigheden en tuchtmeldingen over leerlingen per gemeente zijn aangevuld met het schooljaar 2019-2020. Je kunt ze hier raadplegen

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - bijkomende doelgroepen door corona

Door de coronacrisis zijn er twee bijkomende doelgroepen die recht hebben op tijdelijk onderwijs aan huis: risicoleerlingen en leerlingen die samenleven met een risicopatiënt. Meer informatie vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen onder "Gezondheid".

Extra coronamiddelen voor scholen en CLB's

Op 15 oktober 2020 betaalde AGODI toelagen uit in het kader van de coronamaatregelen. Lees er hier meer over.

Cijfers aan- en afwezigheden wegens corona

In dit rapport maakt AGODI een bundeling van gegevens die we uit de registraties van de scholen kunnen afleiden.

Leerplicht voor alle vijf- tot achttienjarigen

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht in België van zes jaar naar vijf jaar. 
Meer info vind je op deze pagina. Je kan ook het filmpje hierover bekijken.

Aangifte sociale risico's

Net zoals in de sector Werkloosheid worden ook binnen de sector Uitkeringen (ZIMA: ziekte/maladie) enkele papieren formulieren afgeschaft en vervangen door een elektronische aangifte:

  • Het inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wordt het e-ASR scenario 1 of ZIMA 001.
  • De aangifte van de werkhervatting wordt het e-ASR scenario 6 of ZIMA 006.
  • De aangifte aangepaste arbeid wordt het e-ASR scenario 2 of ZIMA 002.

Vanaf 1 juli 2020 nemen AGODI en AHOVOKS die werkgeversverplichting over van de schoolbesturen en inrichtende machten. Wij zullen bovengenoemde elektronische aangiftes uitvoeren. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) aanvaarden vanaf 1 juli 2020 de papieren formulieren niet meer.

Meer weten? Lees hier verder.

Corona ouderschapsverlof

Alle informatie over dit verlof vind je op deze pagina: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/corona-ouderschapsverlof

Ook op de website van de RVA vind je informatie over dit verlof.

Vragen over huisonderwijs

Volg jij of volgt je kind huisonderwijs? De medewerkers van AGODI werken door de coronacrisis momenteel van thuis uit. Daardoor kunnen ze geen schriftelijke post bekijken. Heb je een vraag? Stel die dan via mail (huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be). Ook je documenten kan je doormailen.

Mijn Onderwijs: Personeel

Je kunt op Mijn Onderwijs: Personeel je mailadres ingeving als je een attendering wilt ontvangen en als je bepaalde gegevens via die weg wilt ontvangen. Door de coronamaatregelen kun je namelijk geen privacygevoelige documenten meer met de post ontvangen.

Je kunt de afschriften elektronische aangifte sociaal risico downloaden. 

Je kunt het aanvraagformulier voor de vakbondspremie (referentiejaar 2019), de individuele rekening (kalenderjaar 2019) en je fiscale fiche(s) (inkomsten 2019) downloaden. Lees er meer over op de website over het salaris .

Voorschotten werkingsmiddelen

Het basisonderwijs, secundair onderwijs, de internaten, clb’s en Syntra’s krijgen op 31 januari 2020 de voorschotten van hun werkingsmiddelen. Voor het kleuteronderwijs komen er trouwens extra werkingsmiddelen!

Wijziging samenstelling of oprichting scholengemeenschap

Op 1 september 2020 start een nieuwe zesjaarlijkse periode voor alle schoolgemeenschappen. AGODI vraagt daarom alle contactscholen van de huidige scholengemeenschappen of hun scholengemeenschap blijft bestaan in de huidige vorm of dat de samenstelling wijzigt. Schoolbesturen kunnen ook nieuwe scholengemeenschappen oprichten.

Meer informatie lees je op deze pagina.

Rapport ziekteverzuim Vlaams onderwijspersoneel

De tendensen op het vlak van afwezigheid wegens ziekte in 2018.

Je kleuteraanwezigheden en problematische afwezigheden in Dataloep

Op 7 juni 2019 werden 3 nieuwe toepassingen aan Dataloep via Mijn Onderwijs toegevoegd. Ontdek de evolutie in de gemiddelde kleuterparticipatie en het aantal spijbelaars of bekijk ze per schooljaar. Combineer presentatievormen en vergelijk je school met andere scholen in je fusiegemeente of schoolbestuur.

 

Overzichtstabel verlofstelsels

Op de website Onderwijs vind je een door de specialisten van AGODI gemaakte overzichtstabel van de verlofstelsels. In die tabel zie je in een oogopslag wie een verlof kan nemen, welke prestaties een personeelslid nog moet leveren, wanneer een verlof begint, wanneer het eindigt, wat de administratieve stand is van het personeelslid, en wat de gevolgen zijn voor de bezoldiging en de pensioenrechten.

Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus

Vanaf 1 september 2019 worden de aan- en afwezigheidscodes in het kleuter- en leerplichtonderwijs vereenvoudigd. Met de nieuwe manier van registreren gaan we van 23 naar amper 7 codes. Scholen kunnen voor het opvolgen van hun eigen aan- en afwezigheidsbeleid de oude codes in hun aanwezigheidsregister uiteraard behouden.
Alle informatie over deze vereenvoudiging.

Monitor niet-ingevulde vervangingen (NIV)

Vanaf 5 april 2019 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun school het aantal opgebouwde en aangewende vervangingseenheden bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van de niet-vervangen afwezigheden die vervangingseenheden genereren en de aanstellingen in die vervangingseenheden. Ze zien wekelijks de recentste gegevens. 

Bekijk de monitor via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema ‘Personeel vertrouwelijk’. Bekijk ook ons instructiefilmpje.

Monitor lerarenplatform

Sinds 21 december 2018 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun samenwerkingsplatform het inzetbaarheidspercentage van het lerarenplatform bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van alle aanstellingen en vervangingsopdrachten in hun eigen school. Wekelijks zien ze de recentste gegevens.

Aanmelden gebeurt via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema 'Personeel vertrouwelijk'. Ga naar Mijn Onderwijs om de monitor te bekijken en bekijk het instructiefilmpje op onze website.

Basisonderwijs: LED als authentieke gegevensbron

Voor de ambten van onderwijzer (ASV) en kleuteronderwijzer (ASV) worden sinds 1/9 geen kopies van bekwaamheidsbewijzen meer naar AGODI gestuurd. De Leer- en ErvaringsDatabank (LED)  is erkend als authentieke gegevensbron.

Job in het onderwijs

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

Nederlandse leerkrachten in het Vlaamse onderwijs (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen werken in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s. Lees meer over voorwaarden, solliciteren, fiscaliteit, ...