Lees meer over onze digitale opleidingen. Onze opleidingen laten we door de coronamaatregelen dit schooljaar niet meer fysiek plaatsvinden.

opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten, opleidingen op maat en startbanenprojecten

Vacatures

AGODI zoekt LOP-deskundigen

Solliciteer t.e.m. 10/11/2020

Let op voor phishingmails!

Er zijn mails in omloop die verwijzen naar een valse site van de Vlaamse overheid. Lees er hier meer over

Cijfermateriaal problematische afwezigheden en tucht

De data over problematische afwezigheden en tuchtmeldingen over leerlingen per gemeente zijn aangevuld met het schooljaar 2019-2020. Je kunt ze hier raadplegen

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - bijkomende doelgroepen door corona

Door de coronacrisis zijn er twee bijkomende doelgroepen die recht hebben op tijdelijk onderwijs aan huis: risicoleerlingen en leerlingen die samenleven met een risicopatiënt. Meer informatie vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen onder "Gezondheid".

Extra coronamiddelen voor scholen en CLB's

Op 15 oktober 2020 betaalde AGODI toelagen uit in het kader van de coronamaatregelen. Lees er hier meer over.

Elektronische communicatie leerlingensecretariaten SO:
webinar - 24/11

De AGODI-academie geeft tijdens een live webinar de belangrijkste principes en aandachtspunten weer voor een vlotte elektronische communicatie over leerlingengegevens. Schrijf in via de website voor 24/11.

Cijfers aan- en afwezigheden wegens corona

In dit rapport maakt AGODI een bundeling van gegevens die we uit de registraties van de scholen kunnen afleiden.

Leerplicht voor alle vijf- tot achttienjarigen

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht in België van zes jaar naar vijf jaar. 
Meer info vind je op deze pagina. Je kan ook het filmpje hierover bekijken.

Aangifte sociale risico's

Net zoals in de sector Werkloosheid worden ook binnen de sector Uitkeringen (ZIMA: ziekte/maladie) enkele papieren formulieren afgeschaft en vervangen door een elektronische aangifte:

  • Het inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wordt het e-ASR scenario 1 of ZIMA 001.
  • De aangifte van de werkhervatting wordt het e-ASR scenario 6 of ZIMA 006.
  • De aangifte aangepaste arbeid wordt het e-ASR scenario 2 of ZIMA 002.

Vanaf 1 juli 2020 nemen AGODI en AHOVOKS die werkgeversverplichting over van de schoolbesturen en inrichtende machten. Wij zullen bovengenoemde elektronische aangiftes uitvoeren. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) aanvaarden vanaf 1 juli 2020 de papieren formulieren niet meer.

Meer weten? Lees hier verder.

Corona ouderschapsverlof

Alle informatie over dit verlof vind je op deze pagina: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/corona-ouderschapsverlof

Ook op de website van de RVA vind je informatie over dit verlof.

Coronavirus

Informatie over de maatregelen die je kunt nemen als ouder, personeelslid van het onderwijs of als directie en administratie vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Door de maatregelen annuleert de AGODI-academie al haar opleidingen die dit schooljaar zouden plaatsvinden. We brengen alle ingeschrevenen daarvan via mail op de hoogte.

Door de coronacrisis zien we ons genoodzaakt om de Ronde van Vlaanderen voor het onderwijs af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of de Ronde op een later moment toch doorgaat, of dat we op een andere manier communiceren.

Vakantiegeld 2020 

Personeelsleden in het onderwijs krijgen hun vakantiegeld op 25 mei 2020. Lees er hier meer over.  

Vragen over huisonderwijs

Volg jij of volgt je kind huisonderwijs? De medewerkers van AGODI werken door de coronacrisis momenteel van thuis uit. Daardoor kunnen ze geen schriftelijke post bekijken. Heb je een vraag? Stel die dan via mail (huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be). Ook je documenten kan je doormailen.

Nieuwe index

Door de overschrijding van de spilindex in februari worden vanaf 1 april 2020 de salarissen en de wachtgelden met 2 % verhoogd. De nieuwe indexcoëfficiënt is 1,7410. Meer info vind je op deze pagina.

Mijn Onderwijs: Personeel

Je kunt op Mijn Onderwijs: Personeel je mailadres ingeving als je een attendering wilt ontvangen en als je bepaalde gegevens via die weg wilt ontvangen. Door de coronamaatregelen kun je namelijk geen privacygevoelige documenten meer met de post ontvangen.

Je kunt de afschriften elektronische aangifte sociaal risico downloaden. 

Je kunt het aanvraagformulier voor de vakbondspremie (referentiejaar 2019), de individuele rekening (kalenderjaar 2019) en je fiscale fiche(s) (inkomsten 2019) downloaden. Lees er meer over op de website over het salaris .

uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs

Op 14/02/20 vond het vierde uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs plaats. Tijdens dat uitwisselingsmoment leerde de onderwijssector de logica kennen waarbinnen de opvanginitiatieven opereren, en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijs functioneert.

De presentaties gebruikt tijdens de plenaire sessies en diverse thematische sessies vind je hier

Voorschotten werkingsmiddelen

Het basisonderwijs, secundair onderwijs, de internaten, clb’s en Syntra’s krijgen op 31 januari 2020 de voorschotten van hun werkingsmiddelen. Voor het kleuteronderwijs komen er trouwens extra werkingsmiddelen!

Wijziging samenstelling of oprichting scholengemeenschap

Op 1 september 2020 start een nieuwe zesjaarlijkse periode voor alle schoolgemeenschappen. AGODI vraagt daarom alle contactscholen van de huidige scholengemeenschappen of hun scholengemeenschap blijft bestaan in de huidige vorm of dat de samenstelling wijzigt. Schoolbesturen kunnen ook nieuwe scholengemeenschappen oprichten.

Meer informatie lees je op deze pagina.

Rapport ziekteverzuim Vlaams onderwijspersoneel

De tendensen op het vlak van afwezigheid wegens ziekte in 2018.

Schoolbezoeken AGODI

Op 18 november 2019 bezocht het college van afdelingshoofden van AGODI de Kunstacademie van Geraardsbergen.

Jaarrapport SOL

Het jaarrapport Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) voor 2017 en 2018 is beschikbaar. Je vindt het op deze pagina.

Studiedag: een LOP voor iedereen!

Op maandag 9 december 2019 organiseerde AGODI, op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitter, in het VAC Gent een studiedag voor LOP-deskundigen, -leden, -voorzitters, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen, lokale besturen, lokale verenigingen en andere geïnteresseerden. 

AGODI-jaarverslag 2018

Het jaarverslag van AGODI over 2018 is beschikbaar. Op deze pagina kun je het raadplegen.

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - oktober 2020

Driemaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

Verslag 2018-2019 van de Vlaamse bemiddelingscommissie

Het verslag van de Vlaamse bemiddelingscommissie staat online. Je vindt het op deze pagina, samen met de oudere verslagen.

Je kleuteraanwezigheden en problematische afwezigheden in Dataloep

Op 7 juni 2019 werden 3 nieuwe toepassingen aan Dataloep via Mijn Onderwijs toegevoegd. Ontdek de evolutie in de gemiddelde kleuterparticipatie en het aantal spijbelaars of bekijk ze per schooljaar. Combineer presentatievormen en vergelijk je school met andere scholen in je fusiegemeente of schoolbestuur.

 

Overzichtstabel verlofstelsels

Op de website Onderwijs vind je een door de specialisten van AGODI gemaakte overzichtstabel van de verlofstelsels. In die tabel zie je in een oogopslag wie een verlof kan nemen, welke prestaties een personeelslid nog moet leveren, wanneer een verlof begint, wanneer het eindigt, wat de administratieve stand is van het personeelslid, en wat de gevolgen zijn voor de bezoldiging en de pensioenrechten.

Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus

Vanaf 1 september 2019 worden de aan- en afwezigheidscodes in het kleuter- en leerplichtonderwijs vereenvoudigd. Met de nieuwe manier van registreren gaan we van 23 naar amper 7 codes. Scholen kunnen voor het opvolgen van hun eigen aan- en afwezigheidsbeleid de oude codes in hun aanwezigheidsregister uiteraard behouden.
Alle informatie over deze vereenvoudiging.

infosessie kleuterparticipatie

Op 20 mei 2019 organiseerde AGODI een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. De presentaties vind je op deze pagina.

Monitor niet-ingevulde vervangingen (NIV)

Vanaf 5 april 2019 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun school het aantal opgebouwde en aangewende vervangingseenheden bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van de niet-vervangen afwezigheden die vervangingseenheden genereren en de aanstellingen in die vervangingseenheden. Ze zien wekelijks de recentste gegevens. 

Bekijk de monitor via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema ‘Personeel vertrouwelijk’. Bekijk ook ons instructiefilmpje.

Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) in duaal leren

Vanaf 2019 kunnen leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren, speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellings-ondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen.

Monitor lerarenplatform

Sinds 21 december 2018 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun samenwerkingsplatform het inzetbaarheidspercentage van het lerarenplatform bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van alle aanstellingen en vervangingsopdrachten in hun eigen school. Wekelijks zien ze de recentste gegevens.

Aanmelden gebeurt via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema 'Personeel vertrouwelijk'. Ga naar Mijn Onderwijs om de monitor te bekijken en bekijk het instructiefilmpje op onze website.

Basisonderwijs: LED als authentieke gegevensbron

Voor de ambten van onderwijzer (ASV) en kleuteronderwijzer (ASV) worden sinds 1/9 geen kopies van bekwaamheidsbewijzen meer naar AGODI gestuurd. De Leer- en ErvaringsDatabank (LED)  is erkend als authentieke gegevensbron.

Job in het onderwijs

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

Nederlandse leerkrachten in het Vlaamse onderwijs (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen werken in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s. Lees meer over voorwaarden, solliciteren, fiscaliteit, ...