AGODI nieuwsbrief augustus 2019

Lees de nieuwsbrief hier: pdf bestandNieuwsbrief_augustus_2019.pdf (622 kB). Op deze pagina vind je ook de vorige nieuwsbrieven.

Aangifte sociale risico's

Net zoals in de sector Werkloosheid worden ook binnen de sector Uitkeringen enkele papieren formulieren afgeschaft en vervangen door een elektronische aangifte:

  • Inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
  • Aangifte van de werkhervatting
  • Aangepaste arbeid

In principe geldt de verplichte elektronische aangifte vanaf 1 juli 2019, maar voor de onderwijssector zal die pas vanaf 1 juli 2020 gelden. Dan nemen AGODI en AHOVOKS die werkgeversverplichting over van de schoolbesturen en inrichtende machten. Tot dan blijft de gekende werkwijze op papier verder van toepassing. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) zijn van die afspraak op de hoogte en blijven ook na 1 juli 2019 de hoger genoemde papieren formulieren aanvaarden. Meer weten? Lees hier verder.

werkingsmiddelen en toelagen

Op 28/06/2019 keerde AGODI werkingsmiddelen en toelagen uit aan de scholen, de CLB's en de Pedagogische Begeleidingsdiensten.

Je kleuteraanwezigheden en problematische afwezigheden in Dataloep

Op 7 juni werden 3 nieuwe toepassingen aan Dataloep via Mijn Onderwijs toegevoegd. Ontdek de evolutie in de gemiddelde kleuterparticipatie en het aantal spijbelaars of bekijk deze per schooljaar. Combineer presentatievormen en vergelijk je school met andere scholen in je fusiegemeente of schoolbestuur.

 

Overzichtstabel verlofstelsels

Op de website Onderwijs vind je een door de specialisten van AGODI gemaakte overzichtstabel van de verlofstelsels. In die tabel zie je in een oogopslag wie een verlof kan nemen, welke prestaties een personeelslid nog moet leveren, wanneer een verlof begint, wanneer het eindigt, wat de administratieve stand is van het personeelslid, en wat de gevolgen zijn voor de bezoldiging en de pensioenrechten.

Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus

Vanaf 1 september 2019 worden de aan- en afwezigheidscodes in het kleuter- en leerplichtonderwijs vereenvoudigd. Met de nieuwe manier van registreren gaan we van 23 naar amper 7 codes. Scholen kunnen voor het opvolgen van hun eigen aan- en afwezigheidsbeleid de oude codes in hun aanwezigheidsregister uiteraard behouden.
Alle informatie over deze vereenvoudiging.

infosessie kleuterparticipatie

Op 20 mei 2019 organiseerde AGODI een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. De presentaties vind je op deze pagina.

Fiscale fiche en vakbondspremie op Mijn Onderwijs: Personeel

Werk je in het onderwijs? Je vindt je fiscale fiche en je vakbondspremie op Mijn Onderwijs: Personeel .

Uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs

Vrijdag 3 mei 2019  ging het derde uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs door. Tijdens dit uitwisselingsmoment leerde de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren kennen, en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijs functioneert.

Op deze pagina vind je de verschillende presentaties terug.

Monitor niet-ingevulde vervangingen (NIV)

Vanaf 5 april 2019 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun school het aantal opgebouwde en aangewende vervangingseenheden bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van de niet-vervangen afwezigheden die vervangingseenheden genereren en de aanstellingen in die vervangingseenheden. Ze zien wekelijks de recentste gegevens. 

Bekijk de monitor via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema ‘Personeel vertrouwelijk’. Bekijk ook ons instructiefilmpje.

Mijn Onderwijs: Personeel breidt uit

Vanaf 19 maart 2019 zetten we een stap verder in een persoonlijk digitaal dossier voor de onderwijspersoneelsleden op Mijn Onderwijs: Personeel. Vanaf 26 maart 2019 vinden vinden ze er naast hun salarisgegevens ook het aanvraagformulier voor de vakbondspremie en hun fiscale fiche(s) van het inkomstenjaar 2018.

Betaling voorschot werkingsmiddelen

Op 31/01/2019 betaalde AGODI het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en de internaten, en de bijkomende werkingsmiddelen internaten. De dienstbrieven vind je terug op Mijn Onderwijs.

Rapport ziekteverzuim Vlaams onderwijspersoneel

De tendensen op het vlak van afwezigheid wegens ziekte in 2017.

Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) in duaal leren

Vanaf 2019 kunnen leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren, speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellings-ondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen.

Monitor lerarenplatform

Sinds 21 december 2018 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun samenwerkingsplatform het inzetbaarheidspercentage van het lerarenplatform bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van alle aanstellingen en vervangingsopdrachten in hun eigen school. Wekelijks zien ze de recentste gegevens.

Aanmelden gebeurt via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema 'Personeel vertrouwelijk'. Ga naar Mijn Onderwijs om de monitor te bekijken en bekijk het instructiefilmpje op onze website.

Adreswijziging na fusie gemeenten

Op 1 januari 2019 fusioneerden enkele gemeenten in Vlaanderen. Dat heeft een gevolg voor de personeelsleden uit die gemeenten en hun adres zoals gekend bij AGODI. Lees hier wat dat voor jouw school als gevolg heeft.

AGODI-jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 is gepubliceerd. Lees het hier.

Salarisoverzicht voor schoolbesturen

Sinds eind november 2018 biedt AGODI aan de schoolbesturen een salarisoverzicht op maat aan. Schoolbesturen vinden dit overzicht als CSV-bestand op Mijn Onderwijs.

Klantentevredenheidsonderzoek 2017

Eind vorig jaar organiseerde AGODI een klantentevredenheidsonderzoek naar de tevredenheid van onderwijspersoneel, schoolsecretariaten en directies. Lees meer op de pagina klantentevredenheid, of open de resultaten hier: pdf bestandAGODI_Resultaten_tevredenheidsonderzoek 2017_web.pdf (1.84 MB)

Basisonderwijs: LED als authentieke gegevensbron

Voor de ambten van onderwijzer (ASV) en kleuteronderwijzer (ASV) worden sinds 1/9 geen kopies van bekwaamheidsbewijzen meer naar AGODI gestuurd. De Leer- en ErvaringsDatabank (LED)  is erkend als authentieke gegevensbron.

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - juli 2019

Driemaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

Problematische afwezigheid en tucht

De cijfers over problematische afwezigheid en tucht voor het schooljaar 2016-2017 zijn beschikbaar.

In deze tabellen lees je hoeveel leerlingen problematisch afwezig waren en hoeveel leerlingen in het secundair onderwijs definitief van de school uitgesloten werden.

Job in het onderwijs

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

Nederlandse leerkrachten in het Vlaamse onderwijs (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen werken in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s. Lees meer over voorwaarden, solliciteren, fiscaliteit, ...

Ondernemingsplan AGODI 2018

Het ondernemingsplan 2018 van AGODI staat online. Je kan het inkijken op de pagina met de missie en visie.

Rapport Huisonderwijs

Het nieuwe rapport Huisonderwijs is er. In 2015-2016 registreerden we 315 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 573 in het secundair onderwijs. Een schooljaar later ging het om 367 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 616 in het secundair onderwijs.

Benieuwd naar meer? Lees het volledige rapport.

Speciale Onderwijsleermiddelen rapport 2015 en 2016

De cijfers voor kalenderjaar 2015 en 2016 laten een stijging zien van zowel het aantal aanvragen als het aantal aanvragers speciale onderwijsleermiddelen. In 2015 ontving AGODI 840 aanvragen en in 2016 kreeg AGODI 876 aanvragen. Het aantal ingevulde tolkuren blijft ook in 2015 en 2016 verder stijgen.

In 2015 besteedde de cel Speciale Onderwijsleermiddelen ( SOL ) 1.364.157,41 euro budget, in 2016 was dat 1.708.680,70 euro. Na een daling in 2015 stijgt het bestede budget opnieuw in 2016.

Dat en nog veel meer lees je in het jaarrapport

Rapport leerplicht 2015-2016

Het rapport Leerplicht 2015-2016 'Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?' is beschikbaar.

Bekijk hier het rapport en bijhorende bestanden