Coronavirus

Informatie over de maatregelen die je kunt nemen als ouder, personeelslid van het onderwijs of als directie en administratie vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Door de maatregelen annuleert de AGODI-academie al haar opleidingen die dit schooljaar zouden plaatsvinden. We brengen alle ingeschrevenen daarvan via mail op de hoogte.

Door de coronacrisis zien we ons genoodzaakt om de Ronde van Vlaanderen voor het onderwijs af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of de Ronde op een later moment toch doorgaat, of dat we op een andere manier communiceren.

AGODI nieuwsbrief april 2020

Lees de nieuwsbrief hier: pdf bestandNieuwsbrief_april_2020.pdf (416 kB) Op deze pagina vind je ook de vorige nieuwsbrieven. Om op de nieuwsbrief in te schrijven stuur je een mail naar agodi@vlaanderen.be.

Nieuwe index

Door de overschrijding van de spilindex in februari worden vanaf 1 april 2020 de salarissen en de wachtgelden met 2 % verhoogd. De nieuwe indexcoëfficiënt is 1,7410. Meer info vind je op deze pagina.

Mijn Onderwijs: Personeel

Je kunt op Mijn Onderwijs: Personeel je mailadres ingeving als je een attendering wilt ontvangen en als je bepaalde gegevens via die weg wilt ontvangen. Door de coronamaatregelen kun je namelijk geen privacygevoelige documenten meer met de post ontvangen.

Je kunt de afschriften elektronische aangifte sociaal risico downloaden. 

Je kunt het aanvraagformulier voor de vakbondspremie (referentiejaar 2019), de individuele rekening (kalenderjaar 2019) en je fiscale fiche(s) (inkomsten 2019) downloaden. Lees er meer over op de website over het salaris .

uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs

Op 14/02/20 vond het vierde uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs plaats. Tijdens dat uitwisselingsmoment leerde de onderwijssector de logica kennen waarbinnen de opvanginitiatieven opereren, en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijs functioneert.

De presentaties gebruikt tijdens de plenaire sessies en diverse thematische sessies vind je hier

Nieuw op Mijn Onderwijs: Personeel

In februari en maart 2020 vind je heel wat nieuws op Mijn Onderwijs: Personeel. Zo kun je je mailadres ingeven als je een attendering wilt ontvangen en kun je de afschriften elektronische aangifte sociaal risico downloaden.
in maart zijn het aanvraagformulier voor de vakbondspremie (referentiejaar 2019) en de fiscale documenten (inkomsten 2019) raadpleegbaar. 

Voorschotten werkingsmiddelen

Het basisonderwijs, secundair onderwijs, de internaten, clb’s en Syntra’s krijgen op 31 januari 2020 de voorschotten van hun werkingsmiddelen. Voor het kleuteronderwijs komen er trouwens extra werkingsmiddelen!

Wijziging samenstelling of oprichting scholengemeenschap

Op 1 september 2020 start een nieuwe zesjaarlijkse periode voor alle schoolgemeenschappen. AGODI vraagt daarom alle contactscholen van de huidige scholengemeenschappen of hun scholengemeenschap blijft bestaan in de huidige vorm of dat de samenstelling wijzigt. Schoolbesturen kunnen ook nieuwe scholengemeenschappen oprichten.

Meer informatie lees je op deze pagina.

Rapport ziekteverzuim Vlaams onderwijspersoneel

De tendensen op het vlak van afwezigheid wegens ziekte in 2018.

Eindejaarstoelage 2019

Op 19 december 2019 ontvingen de personeelsleden van het onderwijs hun eindejaarstoelage. Meer informatie vind je op deze pagina.

Schoolbezoeken AGODI

Op 18 november 2019 bezocht het college van afdelingshoofden van AGODI de Kunstacademie van Geraardsbergen.

Jaarrapport SOL

Het jaarrapport Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) voor 2017 en 2018 is beschikbaar. Je vindt het op deze pagina.

Inschrijvingsregels voor scholen:

een aanmeldingsprocedure opstarten en financiële ondersteuning aanvragen

Op 13-11-2019 keurde het Vlaamse parlement de wijzingen van de inschrijvingsregels goed. De oude inschrijvingsregels blijven gelden voor de inschrijvingen van 2020-2021. Scholen kunnen tot 15 december 2019 beslissen of ze een aanmeldingsprocedure zullen organiseren.
Hoe je financiële ondersteuning aanvraagt, lees je op deze pagina.
Hoe je een aanmeldingsprocedure opstart, vind je op de webpagina van de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Studiedag: een LOP voor iedereen!

Op maandag 9 december 2019 organiseerde AGODI, op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitter, in het VAC Gent een studiedag voor LOP-deskundigen, -leden, -voorzitters, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen, lokale besturen, lokale verenigingen en andere geïnteresseerden. 

AGODI-jaarverslag 2018

Het jaarverslag van AGODI over 2018 is beschikbaar. Op deze pagina kun je het raadplegen.

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - januari 2020

Driemaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

Verslag 2018-2019 van de Vlaamse bemiddelingscommissie

Het verslag van de Vlaamse bemiddelingscommissie staat online. Je vindt het op deze pagina, samen met de oudere verslagen.

Cijfermateriaal problematische afwezigheden en tucht

De data over problematische afwezigheden en tuchtmeldingen over leerlingen per gemeente zijn aangevuld met het schooljaar 2018-2019. Je kunt ze hier raadplegen.

Aangifte sociale risico's

Net zoals in de sector Werkloosheid worden ook binnen de sector Uitkeringen enkele papieren formulieren afgeschaft en vervangen door een elektronische aangifte:

  • Inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
  • Aangifte van de werkhervatting
  • Aangepaste arbeid

In principe geldt de verplichte elektronische aangifte vanaf 1 juli 2019, maar voor de onderwijssector zal die pas vanaf 1 juli 2020 gelden. Dan nemen AGODI en AHOVOKS die werkgeversverplichting over van de schoolbesturen en inrichtende machten. Tot dan blijft de gekende werkwijze op papier verder van toepassing. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) zijn van die afspraak op de hoogte en blijven ook na 1 juli 2019 de hoger genoemde papieren formulieren aanvaarden. Meer weten? Lees hier verder.

werkingsmiddelen en toelagen

Op 28/06/2019 keerde AGODI werkingsmiddelen en toelagen uit aan de scholen, de CLB's en de Pedagogische Begeleidingsdiensten.

Je kleuteraanwezigheden en problematische afwezigheden in Dataloep

Op 7 juni 2019 werden 3 nieuwe toepassingen aan Dataloep via Mijn Onderwijs toegevoegd. Ontdek de evolutie in de gemiddelde kleuterparticipatie en het aantal spijbelaars of bekijk ze per schooljaar. Combineer presentatievormen en vergelijk je school met andere scholen in je fusiegemeente of schoolbestuur.

 

Overzichtstabel verlofstelsels

Op de website Onderwijs vind je een door de specialisten van AGODI gemaakte overzichtstabel van de verlofstelsels. In die tabel zie je in een oogopslag wie een verlof kan nemen, welke prestaties een personeelslid nog moet leveren, wanneer een verlof begint, wanneer het eindigt, wat de administratieve stand is van het personeelslid, en wat de gevolgen zijn voor de bezoldiging en de pensioenrechten.

Vereenvoudiging aan- en afwezigheidscodes in Discimus

Vanaf 1 september 2019 worden de aan- en afwezigheidscodes in het kleuter- en leerplichtonderwijs vereenvoudigd. Met de nieuwe manier van registreren gaan we van 23 naar amper 7 codes. Scholen kunnen voor het opvolgen van hun eigen aan- en afwezigheidsbeleid de oude codes in hun aanwezigheidsregister uiteraard behouden.
Alle informatie over deze vereenvoudiging.

infosessie kleuterparticipatie

Op 20 mei 2019 organiseerde AGODI een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. De presentaties vind je op deze pagina.

Fiscale fiche en vakbondspremie op Mijn Onderwijs: Personeel

Werk je in het onderwijs? Je vindt je fiscale fiche en je vakbondspremie op Mijn Onderwijs: Personeel .

Uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs

Vrijdag 3 mei 2019  ging het derde uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs door. Tijdens dit uitwisselingsmoment leerde de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren kennen, en de opvangsector de logica waarbinnen het onderwijs functioneert.

Op deze pagina vind je de verschillende presentaties terug.

Monitor niet-ingevulde vervangingen (NIV)

Vanaf 5 april 2019 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun school het aantal opgebouwde en aangewende vervangingseenheden bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van de niet-vervangen afwezigheden die vervangingseenheden genereren en de aanstellingen in die vervangingseenheden. Ze zien wekelijks de recentste gegevens. 

Bekijk de monitor via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema ‘Personeel vertrouwelijk’. Bekijk ook ons instructiefilmpje.

Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) in duaal leren

Vanaf 2019 kunnen leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren, speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellings-ondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen.

Monitor lerarenplatform

Sinds 21 december 2018 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun samenwerkingsplatform het inzetbaarheidspercentage van het lerarenplatform bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van alle aanstellingen en vervangingsopdrachten in hun eigen school. Wekelijks zien ze de recentste gegevens.

Aanmelden gebeurt via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema 'Personeel vertrouwelijk'. Ga naar Mijn Onderwijs om de monitor te bekijken en bekijk het instructiefilmpje op onze website.

Betaling voorschot werkingsmiddelen

Op 31/01/2019 betaalde AGODI het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en de internaten, en de bijkomende werkingsmiddelen internaten. De dienstbrieven vind je terug op Mijn Onderwijs.

Adreswijziging na fusie gemeenten

Op 1 januari 2019 fusioneerden enkele gemeenten in Vlaanderen. Dat heeft een gevolg voor de personeelsleden uit die gemeenten en hun adres zoals gekend bij AGODI. Lees hier wat dat voor jouw school als gevolg heeft.

Salarisoverzicht voor schoolbesturen

Sinds eind november 2018 biedt AGODI aan de schoolbesturen een salarisoverzicht op maat aan. Schoolbesturen vinden dit overzicht als CSV-bestand op Mijn Onderwijs.

Klantentevredenheidsonderzoek 2017

Eind vorig jaar organiseerde AGODI een klantentevredenheidsonderzoek naar de tevredenheid van onderwijspersoneel, schoolsecretariaten en directies. Lees meer op de pagina klantentevredenheid, of open de resultaten hier: pdf bestandAGODI_Resultaten_tevredenheidsonderzoek 2017_web.pdf (1.84 MB)

Basisonderwijs: LED als authentieke gegevensbron

Voor de ambten van onderwijzer (ASV) en kleuteronderwijzer (ASV) worden sinds 1/9 geen kopies van bekwaamheidsbewijzen meer naar AGODI gestuurd. De Leer- en ErvaringsDatabank (LED)  is erkend als authentieke gegevensbron.

Job in het onderwijs

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

Nederlandse leerkrachten in het Vlaamse onderwijs (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen werken in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s. Lees meer over voorwaarden, solliciteren, fiscaliteit, ...