Salarisinfo onderwijspersoneel

 

Sommige personeelsleden ontvangen in de loop van de maand augustus een nieuwe, een gewijzigde of een geannuleerde loonfiche 281.

Deze verbeterde loonfiche bevat gegevens die ontstaan zijn als gevolg van een negatieve regularisatie van het salaris tijdens de periode van maart tot en met juli 2017, met betrekking tot het jaar 2016. Deze gegevens zullen door de FOD Financiën in aanmerking genomen worden bij de definitieve afrekening van de fiscale verplichtingen voor het inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017.

De verbeterde loonfiche wordt naar de betrokken personeelsleden verstuurd ter informatie en controle. Zij geeft hen de garantie dat de wijzigingen in hun situatie aan de FOD Financiën werden doorgegeven.

Indien u een dergelijke fiche ontvangt, dient u geen enkele actie te ondernemen. De FOD Financiën zal er echter wel rekening mee houden. U mag de gegevens van deze fiche ook niet vermelden op toekomstige aangiftes.

 
 

Eind mei 2017 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 103,04 punten, overschreden. Bijgevolg worden de salarissen vanaf de maandbetaling “juli 2017” geïndexeerd.

De nieuwe indexcoëfficiënt is 1,6734.

 
 

Vanaf eind september 2017 krijgt je salarisbrief een nieuw jasje. Voor meer informatie daarover, klik hier.

Onderaan deze pagina vind je algemene salarisinformatie.

 
 

Was u jonger dan 25 jaar op 31 december 2016 en bent u in 2016 afgestudeerd?

Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op het aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters. Uw schoolsecretariaat kan u hierover alle verdere inlichtingen verstrekken. Stuur het ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar uw werkstation.

 
 

De wijziging van de schalen inzake bedrijfsvoorheffing vanaf 1/1/2017 heeft tot gevolg dat ook een aantal bedragen inzake vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten wijzigen. De omzendbrief ‘PERS/2005/24(13AC)Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten’ verstrekt meer informatie over de elementen die een rol spelen bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing zoals de burgerlijke staat, het aantal personen fiscaal ten laste,…

 

Je hebt er alle belang bij dat de bedrijfsvoorheffing op je salaris correct berekend en ingehouden wordt. Controleer daarom op je meest recente salarisbrief (januari 2017) of alle gegevens, m.b.t. je familiale situatie, nog correct en actueel zijn. Als dat niet zo is, vraag dan aan je schoolsecretariaat om de nieuwe gegevens zo snel mogelijk naar je werkstation te sturen. Heb je ter zake nog vragen? Neem dan contact op met je dossierbeheerder (contactgegevens: zie onderaan deze pagina).

 
Brutomaandsalaris >

Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het brutojaarsalaris eerst geïndexeerd en daarna gedeeld door 12.

Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: je geldelijke anciënniteit, je opdrachtbreuk en je salarisschaal.

De salarisschaal omvat de jaarbedragen aan 100%, de leeftijdsklasse, het minimumjaarsalaris, het maximumjaarsalaris en de tussenliggende periodieke verhogingen.

Het brutojaarsalaris wordt eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage.

Op het brutojaarsalaris en haard- of standplaatstoelage in deze tabellen is nog geen indexering toegepast.

Bruto belastbaar maandsalaris

Na vermindering van het brutomaandsalaris met de sociale inhoudingen krijg je het bruto belastbare maandsalaris.

Het brutomaandsalaris is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

Inhoudingen voor vastbenoemden:

Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ)
en
Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP).

Inhouding voor tijdelijken:

Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)

Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een
werkbonus pdf bestandSalarisinfo_Werkbonus.pdf (58 kB).

= Nettomaandsalaris

Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing op het bruto belastbare maandsalaris krijg je je nettomaandsalaris.

Op basis van het bruto belastbare maandsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie.

Sinds 1 april 1994 wordt op het nettomaandsalaris een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) ingehouden.

Vanaf 21 jaar mag je jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zogenaamde gewaarborgde bezoldiging.

+ Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging, kinderbijslag

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je elk jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Uitgestelde bezoldiging

Het tijdelijk onderwijzend (en daaraan gelijkgesteld) personeel ontvangt tijdens de maanden juli en augustus geen salaris, maar wel een zogenaamde uitgestelde bezoldiging.

Kinderbijslag

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dat doet FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag.
Richt je dan ook tot deze federale dienst richten om de kinderbijslag en het kraamgeld aan te vragen. Deze dienst kan je alle inlichtingen verstrekken.
Het adres van FAMIFED en de aanvraagformulieren vind je hier: documenten kinderbijslag.

Salarisbrief

Elke maand ontvang je je salarisgegevens. Vanaf eind september 2017 kan je je salarisgegevens raadplegen op http://onderwijs.vlaanderen.be/mijnonderwijs. Meer informatie over de vernieuwing van de salarisbrief vind je hier.

Tot november 2017 zal je je salarisbrieven nog kunnen bekijken via Zoomit. Sinds september2015 ontvangen immers veruit alle personeelsleden hun salarisbrief op Zoomit. Heb je nog vragen over Zoomit? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen over Zoomit.

Interactieve voorbeelden van een salarisbrief

De linken hieronder geven een interactief voorbeeld weer van een salarisbrief. Door op de verschillende codes en begrippen te klikken, krijg je meer uitleg.

Salarisbrief tot september 2017 interactief

Herziening salarisbrief tot september 2017 interactief

 

Schoollisting

Ter informatie en controle ontvangt elke school een maandelijks detail van de betalingen aan hun personeelsleden door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

Je vindt een verklaring van de schoollisting in de omzendbrief PERS/2003/16 (13AC) van 01/10/2003.

Vragen over je salaris of je personeelsdossier: contacteer je dossier- en relatiebeheerder