Commissie inzake Leerlingenrechten: een aanmeldingsprocedure starten

Als je als schoolbestuur, verscheidene schoolbesturen samen of LOP met een aanmeldingsprocedure wil starten, dan moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.

De modaliteiten voor het indienen van een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn aangepast.

Zowel voor basisonderwijs als voor secundair onderwijs geldt dat het voorstel van aanmeldingsprocedure per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Commissie wordt bezorgd. Voor een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 doe je dit uiterlijk op 31 januari 2019.

 

Basisonderwijs

Initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs hebben de mogelijkheid om:

  • gebruik te maken van een standaarddossier dat ter beschikking wordt gesteld door de Commissie inzake Leerlingenrechten, of
  • af te wijken van een standaarddossier.

 

Zowel het gebruik van een standaarddossier als een afwijking van een standaarddossier worden via e-mail aan de Commissie inzake Leerlingenrechten gemeld met behulp van volgend meldingsformulier.

xlsx bestandmeldingsformulier basisonderwijs.xlsx (2.53 MB)

Voor de nodige mandateringen kunnen initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP gebruik maken van volgend model:

docx bestandModel mandatering basisonderwijs buiten LOP-gebied.docx (17 kB)

 

De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt 3 standaarddossiers ter beschikking:

 

Initiatiefnemers die wensen af te wijken van een standaarddossier, kunnen dit door samen met het meldingsformulier een afwijking van een standaarddossier voor te leggen aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hiervoor hanteren zij volgend sjabloon, dat samen met het meldingsformulier aan de Commissie bezorgd wordt.

docx bestandSjabloon afwijken van standaarddossier.docx (23 kB)

 

Initiatiefnemers kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen via het meldingsformulier. Aanvragen worden door het secretariaat van de Commissie overgemaakt aan het Departement Onderwijs en Vorming.  

Met vragen of voor informatie m.b.t. het voorleggen van een aanmeldingsdossier kan je steeds terecht bij het secretariaat van de commissie inzake Leerlingenrechten.

 

Secundair onderwijs

Een nieuw aanmeldingsdossier indienen

Het voorstel van aanmeldingsprocedure wordt ingediend volgens onderstaand model. Dit model bestaat uit een aantal richtvragen die de commissie zal hanteren bij de beoordeling van de dossiers. Daarnaast vind je in het model ook elementen opgesomd waarvan de commissie verwacht dat daaraan uitvoering wordt gegeven in de procedure. Als de voorgestelde procedure afwijkt op één of meerdere van deze elementen, expliciteer je op welke elementen de procedure afwijkt, waarom en wat de precieze verschillen zijn. Het gebruik van dit model biedt garanties op een volledig aanmeldingsdossier.

 doc bestandaanmeldingsdossier_model_SO_20181221.doc (205 kB)

Daarnaast bezorg je de Commissie ook een overzicht van de vestigingsplaatsen die deelnemen aan de aanmeldingsprocedure. Daarvoor maak je gebruik van dit Excel-document voor vestigingsplaatsen van het gewoon SO.

xlsx bestandAanmelding SO-15-01-2019B.xlsx (340 kB)

Scholen buitengewoon secundair onderwijs een bijlage met een overzicht van de deelnemende vestigingsplaatsen.

Wijzigingen aanbrengen aan een reeds goedgekeurd aanmeldingsdossier

Indien u wijzigingen wil aanbrengen aan een aanmeldingsdossier dat eerder werd goedgekeurd voor meerdere schooljaren kan dat met een wijzigingsdossier. De wijzigingen brengt u met behulp van “track changes” (of “wijzigingen behouden”) aan in een word-versie van het eerder goedgekeurde dossier. Bezorg het wijzigingsdossier aan het secretariaat van de commissie inzake Leerlingenrechten.

De commissie gaat ervan uit dat in het wijzigingsdossier gevolg wordt gegeven aan eerder geformuleerde opmerkingen.

 

Vergeet de notuleringen niet te ondertekenen en te dateren

Een aanmeldingsdossier van scholen die behoren tot een LOP moet steeds met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en te laten ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.

Dat geldt ook voor de notulering over het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur van: de rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen; het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats; de mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen.

 

Wat als een voorstel van aanmeldingsdossier of tijdslijn voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 al werd behandeld de Commissie?   

Aanmeldingsdossiers die reeds door de Commissie inzake Leerlingenrechten werden goedgekeurd, blijven goedgekeurd. Deze initiatiefnemers moeten pas bij een volgende wijziging van het aanmeldingsdossier gebruik maken van de nieuwe modaliteiten voor het voorleggen van een aanmeldingsprocedure aan de Commissie.

Initiatiefnemers die een nieuw dossier indienen, of een wijzigingsdossier indienen na een eerdere afkeuring, leggen een voorstel van aanmeldingsprocedure voor volgens de aangepaste modaliteiten.

Met vragen of voor informatie m.b.t. het voorleggen van een aanmeldingsdossier kan je steeds terecht bij het secretariaat van de commissie inzake Leerlingenrechten.